ສິ່ງພີມ

ວີດີໂອການສຳຫລວດກະສິກຳຄັ້ງທີ III

Page Title

ຕົວເລກ GDP ແລະ GNI ປີ2022

GDP / ຫົວຄົນ US$ 1,901
ອັດຕາສ່ວນ GNI ຕໍ່ GDP 94.02%

ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວGDP ແບ່ງຕາມຂະແໜງການ ປີ2022

ກະສິກຳ 3.35%
ອຸດສາຫະກຳ 4.39 %
ການບໍລິການ 4.97%
ພາສີອາກອນຜະລິດຕະພັນສຸດທິ 3.94%

ດັດສະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ປະຈຳເດືອນ ປີ2023

       
ຕຸລາ206,75
ພະຈິກ208,13

ອັດຕາເງິນເຟີ້ປະຈໍາເດືອນຕໍ່ເດືອນ ປີ 2023

ຕຸລາ 2,42 %
ພະຈິກ 0,67 %

ອັດຕາເງິນເຟີ້ເດືອນຕໍ່ປີ 2023

ຕຸລາ 25,83%
ພະຈິກ 25,24%

ພົນລະເມືອງ ສປປ ລາວ ປີ 2022

ລວມທັງໝົດ 7,443 ພັນຄົນ
ພົນລະເມືອງຍິງ 3,715 ພັນຄົນ

ຈຳນວນບ້ານ ແລະ ຄົວເຮືອນ ປີ 2022

ແຂວງ 18 ແຂວງ
ເມືອງ 148 ເມືອງ
ຈຳນວນບ້ານ 8,389 ບ້ານ
ຈຳນວນຄົວເຮືອນ 1,327,135 ຄົວເຮືອນ