ສິ່ງພີມ

Mountains
ບົດລາຍງານສະພາບອັດຕາເງິນເຟີ້ ປະຈຳເດືອນ ເມສາ ປີ 2024
Snow
ປຶ້ມສະຖິຕິປະຈຳປີ 2022
Forest
ບົດລາຍງານຜົນການສໍາຫຼວດກໍາລັງແຮງງານຄັ້ງທີ III ໃນ ສປປ ລາວ ປີ2022
Mountains
ບົດລາຍງານສະພາບທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ປີ 2023

ວີດີໂອການສຳຫລວດກະສິກຳຄັ້ງທີ III

Page Title

ຕົວເລກ GDP ແລະ GNI ປີ2022

GDP / ຫົວຄົນ US$ 1,901
ອັດຕາສ່ວນ GNI ຕໍ່ GDP 94.02%

ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວGDP ແບ່ງຕາມຂະແໜງການ ປີ2022

ກະສິກຳ 3.35%
ອຸດສາຫະກຳ 4.39 %
ການບໍລິການ 4.97%
ພາສີອາກອນຜະລິດຕະພັນສຸດທິ 3.94%

ດັດສະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ປະຈຳເດືອນ ປີ2024

       
ເມສາ222,38
ພຶດສະພາ229,28

ອັດຕາເງິນເຟີ້ປະຈໍາເດືອນຕໍ່ເດືອນ ປີ 2024

ເມສາ 1,62%
ພຶດສະພາ 3,10 %

ອັດຕາເງິນເຟີ້ເດືອນຕໍ່ປີ 2024

ເມສາ 24,94%
ພຶດສະພາ 25,77%

ພົນລະເມືອງ ສປປ ລາວ ປີ 2022

ລວມທັງໝົດ 7,443 ພັນຄົນ
ພົນລະເມືອງຍິງ 3,715 ພັນຄົນ

ຈຳນວນບ້ານ ແລະ ຄົວເຮືອນ ປີ 2022

ແຂວງ 18 ແຂວງ
ເມືອງ 148 ເມືອງ
ຈຳນວນບ້ານ 8,389 ບ້ານ
ຈຳນວນຄົວເຮືອນ 1,327,135 ຄົວເຮືອນ