ສິ່ງພີມ

ວີດີໂອການສຳຫລວດກະສິກຳຄັ້ງທີ III

Page Title

ຕົວເລກ GDP ແລະ GNI ປີ2021

GDP / ຫົວຄົນ US$ 2,595
ອັດຕາສ່ວນ GNI ຕໍ່ GDP 93.52%

ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວGDP ແບ່ງຕາມຂະແໜງການ ປີ2021

ກະສິກຳ 2,50%
ອຸດສາຫະກຳ 6,10 %
ການບໍລິການ 1,40%
ພາສີອາກອນຜະລິດຕະພັນສຸດທິ 3,10%

ດັດສະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ປະຈຳເດືອນ ປີ2022

ກັນຍາ 160,61 ດັດຊະນີ
ຕຸລາ 164,31 ດັດຊະນີ

ອັດຕາເງິນເຟີ້ປະຈໍາເດືອນຕໍ່ເດືອນ ປີ 2022

ກັນຍາ 3,62 %
ຕຸລາ 2,31 %

ອັດຕາເງິນເຟີ້ປີຕໍ່ປີ 2022

ກັນຍາ 34,05 %
ຕຸລາ 36,75 %

ພົນລະເມືອງ ສປປ ລາວ ປີ 2021

ລວມທັງໝົດ 7,338 ພັນຄົນ
ພົນລະເມືອງຍິງ 3,662 ພັນຄົນ

ຈຳນວນບ້ານ ແລະ ຄົວເຮືອນ ປີ 2021

ແຂວງ 18 ແຂວງ
ເມືອງ 148 ເມືອງ
ຈຳນວນບ້ານ 8,404 ບ້ານ
ຈຳນວນຄົວເຮືອນ 1,315,760 ຄົວເຮືອນ