ສິ່ງພີມ

AGRICULTURE CENSUS III

Page Title

ຕົວເລກ GDP ແລະ GNI ປີ 2021

GDP / ຫົວຄົນ US$ 2,595
ອັດຕາສ່ວນ GNI ຕໍ່ GDP 93.52%

ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ GDP ແບ່ງຕາມຂະແໜງການ ປີ 2021

ກະສິກຳ 2,50%
ອຸດສາຫະກຳ 6,10 %
ການບໍລິການ 1,40%
ພາສີອາກອນຜະລິດຕະພັນສຸດທິ 3,10%

ດັດສະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ປະຈຳເດືອນ ປີ 2022

ກໍລະກົດ 148,80 ດັດຊະນີ
ສິງຫາ 154,99 ດັດຊະນີ

ອັດຕາເງິນເຟີ້ປະຈໍາເດືອນຕໍ່ເດືອນປີ 2022

ກໍລະກົດ 2,95 %
ສິງຫາ 4,16 %

ອັດຕາເງິນເຟີ້ປີຕໍ່ປີ 2022

ກໍລະກົດ 25,56 %
ສິງຫາ 30,01 %

ພົນລະເມືອງ ສປປ ລາວ ປີ 2021

ລວມທັງໝົດ 7,338 ພັນຄົນ
ພົນລະເມືອງຍິງ 3,662 ພັນຄົນ

ຈຳນວນບ້ານ ແລະ ຄົວເຮືອນ ປີ 2021

ແຂວງ 18 ແຂວງ
ເມືອງ 148 ເມືອງ
ຈຳນວນບ້ານ 8,404 ບ້ານ
ຈຳນວນຄົວເຮືອນ 1,315,760 ຄົວເຮືອນ
perfect https://replicawatch.io/ with quality. chaep https://www.beautystic.com are making a special effort to accomplish new records in slimness. a new https://www.cartierreplica.ru/ online. dedicated qualifications are probably the character to do with https://chloereplica.to for sale in usa. discover a large selection of https://www.dita.to.