ລາວ     English

ສະຫລຸບຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ (NSDP) - ສປປ ລາວ

ຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອມໂຍງໃນຫນ້າຕ່າງນີ້ສອດຄ້ອງກັບຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ ມາດຖານການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນແບບກະດານຂ່າວ. ເຊີ່ງໄດ້ອະທິບາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບມາດຖານການເຜີຍແ່ແບບກະດານຂ່າວ ແລະ ລະບົບການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ ທີ່ ສປປ ລາວເຂົ້າຮ່ວມເປັນສະມາຊິກ, ກະລຸນາເຂົ້າເບີ່ງ ໄດ້ທີ່ ໜ້າຫຼັກຂອງ DSBB.
ຂໍ້ມູນດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ການເງີນ
 
       
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຊອກຫາຂໍ້ມູນ ດາວໂຫຼດເປັນ SDMX DSBB ສຳນວນຂໍ້ມູນ
ດັດຊະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ ຊອກຫາຂໍ້ມູນ ດາວໂຫຼດເປັນ SDMX DSBB ສຳນວນຂໍ້ມູນ
ການດຳເນີນງານຂອງລັດຖະບານ      
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ ຊອກຫາຂໍ້ມູນ ດາວໂຫຼດເປັນ SDMX DSBB ສຳນວນຂໍ້ມູນ
ໜີ້ສິນແຫ່ງລັດ      
ຖານະການເງິນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດທົ່ວລະບົບ ຊອກຫາຂໍ້ມູນ ດາວໂຫຼດເປັນ SDMX DSBB ສຳນວນຂໍ້ມູນ
ຖານະການເງິນທົ່ວລະບົບທະນາຄານ ຊອກຫາຂໍ້ມູນ ດາວໂຫຼດເປັນ SDMX DSBB ສຳນວນຂໍ້ມູນ
ຖານະການເງິນຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຊອກຫາຂໍ້ມູນ ດາວໂຫຼດເປັນ SDMX DSBB ສຳນວນຂໍ້ມູນ
ອັດຕາດອກເບ້ຍ ຊອກຫາຂໍ້ມູນ ດາວໂຫຼດເປັນ SDMX DSBB ສຳນວນຂໍ້ມູນ
ຂໍ້ມູນດ້ານຫຼັກຊັບ ຊອກຫາຂໍ້ມູນ ດາວໂຫຼດເປັນ SDMX DSBB ສຳນວນຂໍ້ມູນ
ດຸນການຊໍາລະກັບຕ່າງປະເທດ ຊອກຫາຂໍ້ມູນ ດາວໂຫຼດເປັນ SDMX DSBB ສຳນວນຂໍ້ມູນ
ໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດ      
ຄັງສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຊອກຫາຂໍ້ມູນ ດາວໂຫຼດເປັນ SDMX DSBB ສຳນວນຂໍ້ມູນ
ການຄ້າຕ່າງປະເທດ ຊອກຫາຂໍ້ມູນ ດາວໂຫຼດເປັນ SDMX DSBB ສຳນວນຂໍ້ມູນ
ຖານະການລົງທຶນລະຫວ່າງປະເທດ(IIP)      
ອັດຕາແລກປ່ຽນ ຊອກຫາຂໍ້ມູນ ດາວໂຫຼດເປັນ SDMX DSBB ສຳນວນຂໍ້ມູນ
ຂໍ້ມູນດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ການເງີນ: ຂໍ້ມູນສະຫນັບສະຫນູນ

 

       
ດັດຊະນີການຜະລິດ      
ຂໍ້ມູນດາ້ນແຮງງານ ຊອກຫາຂໍ້ມູນ ດາວໂຫຼດເປັນ SDMX DSBB ສຳນວນຂໍ້ມູນ
ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ຜະລິດ      
ອັດຕາສ່ວນທາງການເງິນ(FSIs) ຊອກຫາຂໍ້ມູນ ດາວໂຫຼດເປັນ SDMX DSBB ສຳນວນຂໍ້ມູນ
ບາງຕົວຊີ້ບອກດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

 
       
ພົນລະເມືອງ ຊອກຫາຂໍ້ມູນ ດາວໂຫຼດເປັນ SDMX DSBB ສຳນວນຂໍ້ມູນ
ຕົວຊີ້ບອກທາງດ້ານສັງຄົມ-ປະຊາກອນສາດ    

ສຳຫຼັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາກົດ ທີ່ນີ້.