ສິ່ງພີມ

ຕົວເລກ GDP ໃນປີ 2020

GDP / ຫົວຄົນ US$ 2,642
ອັດຕາເພີ້ມ GDP 3.28%

ໂຄງປະກອບ GDP ຕາມຂະແໜງ ປີ 2020

ກະສິກຳ 16.51%
ອຸດສາຫະກຳ 33.26 %
ການບໍລິການ 39.56%
ພາສີອາກອນຜະລິດຕະພັນສຸດທິ 10.66%

ດັດສະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ປະຈຳເດືອນ ປີ 2021

               
ມີຖຸນາ116.93 ດັດຊະນີ
ກໍລະກົດ118.51 ດັດຊະນີ

ອັດຕາເງິນເຟີ້ປະຈໍາເດືອນ ປີ 2021

               
ມີຖຸນາ3.96%
ກໍລະກົດ4.70%

ພົນລະເມືອງ ສປປ ລາວ ປີ 2020

ລວມທັງໝົດ 7,231 ພັນຄົນ
ພົນລະເມືອງຍິງ 3,608 ພັນຄົນ

ການປົກຄອງ ປີ 2020

ຈຳນວນແຂວງ 18 ແຂວງ
ຈຳນວນເມືອງ 148 ເມືອງ
ຈຳນວນບ້ານ 8,416 ບ້ານ
ຈຳນວນຄົວເຮືອນ 1,303,484 ຄົວເຮືອນ