ສະຖານະການລາຍງານໂດຍລວມ

86 ຕົວຊີ້ບອກ
85ລາຍງານທາງອິນເຕີເນັດ99%
0ສະຖິຕິທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່0%
1ການຊອກຫາແຫລ່ງຂໍ້ມູນ1%
0ໃຊ້ບໍ່ໄດ້0%


ສະຖານະພາບຕາມເປົ້າ ໝາຍ

ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ

5 ຕົວຊີ້ບອກ
4ລາຍງານທາງອິນເຕີເນັດ80%
0ສະຖິຕິທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່0%
1ການຊອກຫາແຫລ່ງຂໍ້ມູນ20%
0ໃຊ້ບໍ່ໄດ້0%


ລົບລ້າງຄວາມອຶດຫີວ

6 ຕົວຊີ້ບອກ
6ລາຍງານທາງອິນເຕີເນັດ100%
0ສະຖິຕິທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່0%
0ການຊອກຫາແຫລ່ງຂໍ້ມູນ0%
0ໃຊ້ບໍ່ໄດ້0%


ມີສຸຂະພາບ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີ

21 ຕົວຊີ້ບອກ
21ລາຍງານທາງອິນເຕີເນັດ100%
0ສະຖິຕິທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່0%
0ການຊອກຫາແຫລ່ງຂໍ້ມູນ0%
0ໃຊ້ບໍ່ໄດ້0%


ການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ

11 ຕົວຊີ້ບອກ
11ລາຍງານທາງອິນເຕີເນັດ100%
0ສະຖິຕິທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່0%
0ການຊອກຫາແຫລ່ງຂໍ້ມູນ0%
0ໃຊ້ບໍ່ໄດ້0%


ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ

8 ຕົວຊີ້ບອກ
8ລາຍງານທາງອິນເຕີເນັດ100%
0ສະຖິຕິທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່0%
0ການຊອກຫາແຫລ່ງຂໍ້ມູນ0%
0ໃຊ້ບໍ່ໄດ້0%


ວຽກທີ່ມີກຽດ ແລະ ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ

16 ຕົວຊີ້ວັດ
16ລາຍງານທາງອິນເຕີເນັດ100%
0ສະຖິຕິທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່0%
0ການຊອກຫາແຫລ່ງຂໍ້ມູນ0%
0ໃຊ້ບໍ່ໄດ້0%


ການປະຕິບັດສະພາບອາກາດ

2 ຕົວຊີ້ບອກ
2ລາຍງານທາງອິນເຕີເນັດ100%
0ສະຖິຕິທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່0%
0ການຊອກຫາແຫລ່ງຂໍ້ມູນ0%
0ໃຊ້ບໍ່ໄດ້0%


ການຮ່ວມມືເພື່ອເປົ້າໝາຍ

11 ຕົວຊີ້ບອກ
11ລາຍງານທາງອິນເຕີເນັດ100%
0ສະຖິຕິທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່0%
0ການຊອກຫາແຫລ່ງຂໍ້ມູນ0%
0ໃຊ້ບໍ່ໄດ້0%


ຊີວິດປອດໄພຈາກ UXO

6 ຕົວຊີ້ບອກ
6ລາຍງານທາງອິນເຕີເນັດ100%
0ສະຖິຕິທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່0%
0ການຊອກຫາແຫລ່ງຂໍ້ມູນ0%
0ໃຊ້ບໍ່ໄດ້0%