ປະເພດຍ່ອຍ

ເລືອກປະເພດຕ່າງໆຈາກແບບເລື່ອນລົງລຸ່ມເພື່ອເບິ່ງລາຍລະອຽດຕ່າງໆຂອງຂໍ້ມູນ. ບາງບ່ອນຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຈົນກວ່າລະດັບທີ່ສູງກວ່າຈະຖືກຄັດເລືອກ.

ດາວໂຫລດຫົວເລື່ອງ CSV ແຫລ່ງດາວໂຫລດ CSV

Headline data

ຕາຕະລາງນີ້ສະຫນອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ສຳລັບຕົວຊີ້ບອກທີີມີຢູ່ໃນ ລະບົບສະຖິຕິຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ມີວິທີການສອດຄ່ອງໃກ້ຄຽງກັບສາກົນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຕົວຊີ້ບອກລະດັບຊາດຈະສອດຄ່ອງ ກັບຕົວຊີ້ບອກລະດັບໂລກກໍຕາມ, ແຕ່ວິທີວິທະຍາສາດ ໃນລະດັບຊາດດແມ່ນ ມີລັກສະນະສະເພາະ.

ເປົ້າ ໝາຍ

SDG 8: ວຽກງານທີ່ເຫມາະສົມ ແລະ ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ: ສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ, ລວມແລະຍືນຍົງ, ມີວຽກເຮັດງານທໍາຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ວຽກງານທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບທຸກຄົນ

ເປົ້າຫມາຍ

8.5 ຮອດປີ 2030, ບັນລຸການຈ້າງງານຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ວຽກງານທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບແມ່ຍິງແລະຊາຍທຸກຄົນ, ລວມທັງສໍາລັບໄວຫນຸ່ມແລະບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມພິການ, ແລະຄ່າຈ້າງເທົ່າທຽມກັນສໍາລັບການເຮັດວຽກທີ່ມີຄຸນຄ່າເທົ່າທຽມກັນ.

ຕົວຊີ້ບອກ

8.5.1 ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຊົ່ວໂມງຂອງພະນັກງານຍິງ/ຊາຍ, ໂດຍຂະແຫນງການ, ກຸ່ມອາຍຸ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມພິການ

ຊຸດ

ລາຍໄດ້ປະຈໍາຊົ່ວໂມງສະເລ່ຍ

ການປັບປຸງເມຕາເດຕາ

23 ມິຖຸນາ 2021

ຕົວຊີ້ບອກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ສະຖິຕິເສດຖະກິດໃດໆທີ່ໃຊ້ສໍາລັບຕົວຊີ້ບອກ ອື່ນໆ ຂອງ SDG

ການຈັດຕັ້ງ

Lao Statistics Bureau

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ຜູ້ຕິດຕໍ່

Mr.Vilaysook SISOULATH

ທ່ານ ທອງລຸນ ບຸດລອຍ

ຕິດຕໍ່ ໜ່ວຍ ງານອົງກອນ

ກົມສະຖິຕິສັງຄົມ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ

ຕິດຕໍ່ຜູ້ ທຳ ງານ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ

ໂທລະສັບຕິດຕໍ່

+856 20 55 795 043, +856 21 214 740

+856 20 5889 1999, +856 21 2130 03/2227 77

ຕິດຕໍ່ເມລ

Ministry of Planning and Investment

Lao Statistics Bureau, ບ້ານດອນຈັນທະວົງ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ແຂວງ Vientiane Capital Province. ໂທ: (+856 21) 214740, ແຟັກ: (+856 21) 242022.

ອີເມວຕິດຕໍ່

vilaysooks@gmail.com

suthanu1974@gmail.com

ນິຍາມແລະແນວຄິດ

ນິຍາມ:

ຕົວຊີ້ບອກນີ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລາຍໄດ້ປະຈໍາຊົ່ວໂມງຈາກການຈ້າງງານທີ່ຈ່າຍຄ່າຈ້າງຂອງພະນັກງານໂດຍເພດ, ອາຊີບ, ອາຍຸ ແລະ ສະຖານະພາບຄວາມພິການ.

ແນວຄວາມຄິດ:

Earnings ຫມາຍເຖິງການໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງລວມເປັນເງິນສົດ ຫຼື ແບບທີ່ຈ່າຍໃຫ້ພະນັກງານ, ເປັນກົດໃນຊ່ວງເວລາປົກກະຕິ, ສໍາລັບເວລາເຮັດວຽກຫຼືເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບຄ່າຕອບແທນສໍາລັບເວລາທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ, ເຊັ່ນ: ການທ່ອງທ່ຽວປະຈໍາປີ, ປະເພດເງິນເດືອນຫຼືວັນພັກ. ລາຍໄດ້ບໍ່ລວມເອົາການປະກອບສ່ວນຂອງນາຍຈ້າງໃນເລື່ອງຂອງພະນັກງານຂອງຕົນທີ່ໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ກັບແຜນການປະກັນສັງຄົມແລະບໍາລຸງແລະຍັງຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບຈາກພະນັກງານພາຍໃຕ້ແຜນການເຫຼົ່ານີ້. ລາຍໄດ້ຍັງບໍ່ລວມເອົາການຊໍາລະຄ່າທໍານຽມແລະການສິ້ນສຸດ.

ສໍາລັບຈຸດປະສົງການປຽບທຽບສາກົນ, ສະຖິຕິລາຍຮັບທີ່ນໍາໃຊ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງລວມຂອງພະນັກງານ, ຄືຈໍານວນທັງຫມົດກ່ອນການຫຼຸດຜ່ອນໃດໆຂອງນາຍຈ້າງໃນເລື່ອງການເສຍພາສີ, ການປະກອບສ່ວນຂອງພະນັກງານເຂົ້າໃນແຜນການປະກັນສັງຄົມ ແລະ ບໍາລຸງ, ຄ່າປະກັນໄພຊີວິດ, ຄ່າທໍານຽມຂອງສະຫະກອນ ແລະ ພັນທະອື່ນໆຂອງພະນັກງານ. ດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຫົວຂໍ້ຕົວຊີ້ບອກ, ຄວນນໍາສະເຫນີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລາຍຮັບໂດຍອີງໃສ່ອັດຕາສະເລ່ຍຂອງລາຍຮັບປະຈໍາຊົ່ວໂມງຂອງພະນັກງານທັງຫມົດ.

ຫົວ ໜ່ວຍ ວັດແທກ

ເລກ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

ໃຊ້ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 2 ປະເພດ

  1. </ol> (ທຸກໆ 5 ປີ)
  2. ແລະ ຂໍ້ມູນດ້ານການບໍລິຫານຈາກກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມໃນແຕ່ລະປີ
  3. </ol>
ວິທີການເກັບ ກຳ ຂໍ້ມູນ

ການສໍາຫຼວດກໍາລັງແຮງງານ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ໃນປີ 2017 (LFS 2017) ຮັບຮອງເອົາແນວຄວາມຄິດໃຫມ່ກ່ຽວກັບວຽກງານ, ການຈ້າງງານ ແລະ ການບໍ່ໃຊ້ແຮງງານ ທີ່ຖືກຮັບຮອງເອົາໂດຍກອງປະຊຸມສາກົນຄັ້ງທີ 19 ຂອງນັກສະຖິຕິແຮງງານ (ICLS) ໃນປີ 2013.

ປະຕິທິນການເກັບ ກຳ ຂໍ້ມູນ

2017

ປະຕິທິນການປ່ອຍຂໍ້ມູນ

2022

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂໍ້ມູນ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ຜູ້ລວບລວມຂໍ້ມູນ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ພາລະບົດບາດຂອງສະຖາບັນ

ບົນພື້ນຖານກົດຫມາຍສະຖິຕິ ແລະ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແບບຍືນຍົງ 2016-2020 ແລະ ວິໄສທັດສໍາລັບປີ 2030, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (MPI) ທົ່ວກົມສະຖິຕິLao ໃນການຮ່ວມມືກັບກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ ໄດ້ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດກໍາລັງແຮງງານລາວ ໃນປີ 2017.

ເຫດຜົນ

ລາຍໄດ້ແມ່ນດ້ານສໍາຄັນຂອງຄຸນນະພາບຂອງການຈ້າງງານແລະເງື່ອນໄຂການດໍາລົງຊີວິດ. ຂໍ້ ມູນ ກ່ຽວ ກັບ ລາຍ ໄດ້ ປະ ຈໍາ ຊົ່ວ ໂມງ ທີ່ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ ໂດຍ ການ ຈໍາ ແນກ ຕ່າງໆ (ເພດ, ອາຍຸ, ອາ ຊີບ, ສະ ຖາ ນະ ການ ຄົນ ພິ ການ) ໃຫ້ ການ ຊີ້ ແຈງ ບາງ ຢ່າງ ເຖິງ ຂອບ ເຂດ ທີ່ ຄວາມ ສະ ເຫມີ ພາບ ຂອງ ການ ຈ່າຍ ຄ່າ ແຮງ ງານ ແມ່ນ ໄດ້ ຮັບ ການ ເຄົາ ລົບ ຫຼື ບັນ ລຸ ຜົນ ສໍາ ເລັດ.

ຄຳ ເຫັນແລະຂໍ້ ຈຳ ກັດ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງແຫຼ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບສະຖິຕິກ່ຽວກັບລາຍໄດ້ຫຼາຍຂັດຂວາງການປຽບທຽບສາກົນ, ເນື່ອງຈາກວ່າແຕ່ລະປະເພດຂອງແຫຼ່ງມີຄວາມປົກຫຸ້ມ, ຂອບເຂດແລະລັກສະນະຂອງມັນເອງ. ມັນຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງຢ່າງເຕັມທີ່ທີ່ຈະສົມທຽບ, ຍົກຕົວຢ່າງ, ລາຍໄດ້ປະຈໍາຊົ່ວໂມງຈາກການສໍາຫຼວດແຮງງານສໍາລັບປະເທດຫນຶ່ງທີ່ມີລາຍໄດ້ປະຈໍາຊົ່ວໂມງຈາກການສໍາຫຼວດການຈັດຕັ້ງສໍາລັບອີກປະເທດຫນຶ່ງ. ການ ໃຊ້ ຄໍາ ກໍາ ນົດ ທີ່ ບໍ່ ເປັນ ມາດ ຕະ ຖານ ແລະ ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ຂອງ ມາດ ຕະ ການ ດໍາ ເນີນ ງານ ໄດ້ ນໍາ ໃຊ້ ການ ປຽບ ທຽບ ຂ້າມ ປະ ເທດ ຕື່ມ ອີກ.

ວິທີການ ຄຳ ນວນ

ສະຖິຕິລາຍຮັບປະຈໍາຊົ່ວໂມງສະເລ່ຍໂດຍເພດສາມາດໃຊ້ຄິດໄລ່ຊ່ອງຫວ່າງການຈ່າຍຄ່າເພດໄດ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຊ່ອງຫວ່າງການຈ່າຍຄ່າເພດ= (〖ລາຍຮັບປະຈໍາຊົ່ວໂມງສະເລ່ຍ〗_Men- 〖ລາຍຮັບປະຈໍາຊົ່ວໂມງສະເລ່ຍ〗_Women)/〖ລາຍໄດ້ປະຈໍາຊົ່ວໂມງສະເລ່ຍ〗_Men x 100

ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ

ການທົບທວນຂໍ້ມູນມາດຕະຖານ ແລະ ໂປຣໂມຊັ່ນການຢັ້ງຢືນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຈາກການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ການແປຮູບ, ການຄິດໄລ່ຈົນຈົບແລະການພິມຜົນຂອງGDP ແລະ ການຄາດຄະເນປະຊາກອນ.

ການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ

ການບໍລິຫານຄຸນນະພາບຂອງຕົວຊີ້ບອກແມ່ນໄດ້ຮັບການຊີ້ນໍາໂດຍກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິLao PDR ປີ 2017 ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄໍາແນະນໍາຂອງຫຼັກການພື້ນຖານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດຂອງສະຖິຕິທາງການ.

ປະກັນຄຸນນະພາບ

ຂໍ້ມູນຢັ້ງຢືນຕາມມາດຕະຖານສະຖິຕິສາກົນ

ການປະເມີນຄຸນະພາບ

ການຄາດຄະເນທີ່ໄດ້ມາໃນແຕ່ລະປີແມ່ນທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການຄາດຄະເນໄດ້ຖືກກະກຽມຢ່າງສະຫມໍ່າສະເຫມີຈາກປີຕໍ່ປີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອັດຕາການເຕີບໂຕຈາກປີຕໍ່ປີແມ່ນຖືກວິເຄາະເພື່ອລະບຸຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນຂໍ້ມູນ.

ໂດຍທົ່ວໄປ, ຄຸນນະພາບຂອງຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນຖືວ່າດີເນື່ອງຈາກການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບແລະມາດຕະຖານທີ່ນໍາໃຊ້ໃນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພື້ນຖານທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການໄດ້ຮັບມູນຄ່າສໍາລັບຕົວຊີ້ບອກ SDG ນີ້. 

ຄວາມພ້ອມຂອງຂໍ້ມູນແລະການແບ່ງແຍກ

ການສໍາຫຼວດຂອງກໍາລັງແຮງງານໄດ້ດໍາເນີນໄປເປັນເວລາຫ້າປີນັບແຕ່ປີ 2010

Disaggated by sectors and sex

ຄວາມສາມາດປຽບທຽບ / ການບ່ຽງເບນຈາກມາດຕະຖານສາກົນ

ກະລຸນາເບິ່ງລາຍການ 4.b

ເອກະສານອ້າງອີງແລະເອກະສານ

file:///C:/Users/BK/AppData/Local/Temp/5.Lao%20PDR%20Labor%20force%20Survey%202017.pdf4

The UNSD SDG Indicators, Metadata repository https://unstats.un.org/sdgs/metadata/

http://www.molsw.gov.la/

http://www.nra.gov.la</a></a>

https://www.lsb.gov.la

ຕາຕະລາງນີ້ສະ ໜອງ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ metadata ສຳ ລັບຕົວຊີ້ບອກ SDG ຕາມທີ່ ກຳ ນົດໂດຍຄະນະ ກຳ ມະການສະຖິຕິຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. ຂໍ້ມູນ metadata ທົ່ວໂລກ ແມ່ນໃຫ້ໂດຍພະແນກສະຖິຕິຂອງສະຫະປະຊາຊາດ.