ປະເພດຍ່ອຍ

ເລືອກປະເພດຕ່າງໆຈາກແບບເລື່ອນລົງລຸ່ມເພື່ອເບິ່ງລາຍລະອຽດຕ່າງໆຂອງຂໍ້ມູນ. ບາງບ່ອນຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຈົນກວ່າລະດັບທີ່ສູງກວ່າຈະຖືກຄັດເລືອກ.

ດາວໂຫລດຫົວເລື່ອງ CSV ແຫລ່ງດາວໂຫລດ CSV

Headline data

ຕາຕະລາງນີ້ສະຫນອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ສຳລັບຕົວຊີ້ບອກທີີມີຢູ່ໃນ ລະບົບສະຖິຕິຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ມີວິທີການສອດຄ່ອງໃກ້ຄຽງກັບສາກົນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຕົວຊີ້ບອກລະດັບຊາດຈະສອດຄ່ອງ ກັບຕົວຊີ້ບອກລະດັບໂລກກໍຕາມ, ແຕ່ວິທີວິທະຍາສາດ ໃນລະດັບຊາດດແມ່ນ ມີລັກສະນະສະເພາະ.

ເປົ້າ ໝາຍ

ເປົ້າຫມາຍທີ 8: ສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ, ລວມ ແລະ ຍືນຍົງ, ມີວຽກເຮັດງານທໍາຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ

ແລະ ວຽກງານທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບທຸກຄົນ

ເປົ້າຫມາຍ

ເປົ້າ ຫມາຍ 8.1: ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ການ ເຕີບ ໂຕ ທາງ ເສດ ຖະ ກິດ ຕໍ່ ຫົວ ຄົນ ຕາມ ສະ ຖາ ນະ ການ ຂອງ ປະ ເທດ ແລະ, ໃນ

ໂດຍ ສະ ເພາະ, ຢ່າງ ຫນ້ອຍ 7 ເປີ ເຊັນ ຂອງ ການ ເຕີບ ໂຕ ຂອງ ຜະລິດ ຕະ ພັນ ພາຍ ໃນ ປະ ເທດ ຕໍ່ ປີ ໃນ ປະ ເທດ ທີ່ ພັດ ທະ ນາ ຫນ້ອຍ ທີ່ ສຸດ

ຕົວຊີ້ບອກ

ຕົວຊີ້ບອກ 8.1.1: ອັດຕາການເຕີບໂຕປະຈໍາປີຂອງ GDP ຕົວຈິງຕໍ່ຫົວຄົນ

ຊຸດ

ອັດຕາການເຕີບໂຕປະຈໍາປີຂອງ GDP ຕົວຈິງຕໍ່ຫົວຄົນ

ການປັບປຸງເມຕາເດຕາ

23 ມິຖຸນາ 2021

ຕົວຊີ້ບອກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ສະຖິຕິເສດຖະກິດໃດໆທີ່ໃຊ້ສໍາລັບຕົວຊີ້ບອກ ອື່ນໆ ຂອງ SDG

ການຈັດຕັ້ງ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ຜູ້ຕິດຕໍ່

Ms.Salika CHANHTHALAVONG

ຕິດຕໍ່ ໜ່ວຍ ງານອົງກອນ

ກົມສະຖິຕິເສດຖະກິດ

ຕິດຕໍ່ຜູ້ ທຳ ງານ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ

ໂທລະສັບຕິດຕໍ່

+856 20 55042665

ຕິດຕໍ່ເມລ

Ministry of Planning and Investment

Lao Statistics Bureau, ບ້ານດອນຈັນທະວົງ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ແຂວງ Vientiane Capital Province. ໂທ: (+856 21) 214740, ແຟັກ: (+856 21) 242022.

ອີເມວຕິດຕໍ່

Salikanaja@yahoo.com

ນິຍາມແລະແນວຄິດ

ອັດຕາການເຕີບໂຕປະຈໍາປີຂອງຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນຕົວຈິງ (GDP) ຕໍ່ຫົວຄົນແມ່ນຖືກຄິດໄລ່ເປັນອັດຕາການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາສ່ວນຂອງ GDP ຕົວຈິງຕໍ່ຫົວຄົນລະຫວ່າງສອງປີຕິດຕໍ່ກັນ. GDP ຕົວ ຈິງ ຕໍ່ ຫົວ ຄົນ ແມ່ນ ຄິດ ໄລ່ ໂດຍ ແບ່ງ GDP ໃນ ລາຄາ ສະ ຫມ່ໍາ ສະ ເຫມີ ໂດຍ ປະຊາກອນ ຂອງ ປະ ເທດ ຫຼື ເຂດ ໃດ ຫນຶ່ງ.

ຫົວ ໜ່ວຍ ວັດແທກ

ເປີເຊັນ (%)

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

Lao Statistic Bureau, ພະແນກສະຖິຕິເສດຖະກິດ, ກົມບັນຊີແຫ່ງຊາດ

ວິທີການເກັບ ກຳ ຂໍ້ມູນ

ໃນແຕ່ລະປີ, ສໍານັກງານສະຖິຕິLao Sstatistics ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄາດຄະເນ GDP ຕາມຂໍ້ມູນທີ່ເກັບໄດ້ທັງຈາກການສໍາຫຼວດ (ເຊັ່ນ: Lao Expenditure and Consumption Survey; and annual Establishment Survey) ແລະ ຂໍ້ມູນດ້ານການບໍລິຫານ.

ຕົວເລກປະຊາກອນແມ່ນການຄາດຄະເນໂດຍອີງໃສ່ການສໍາມະໂນຄົວປະຊາກອນແລະເຮືອນພັກປີ 2015 ໃນ ລາວ PDR.

ປະຕິທິນການເກັບ ກຳ ຂໍ້ມູນ

ປະຈໍາໄຕມາດ, semestral, ແລະປະຈໍາປີ

ປະຕິທິນການປ່ອຍຂໍ້ມູນ

[0 ] ປະຈໍາປີ, ທັນວາ 2021</p>

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂໍ້ມູນ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ຜູ້ລວບລວມຂໍ້ມູນ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ພາລະບົດບາດຂອງສະຖາບັນ

ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ການແປຮູບ, ການເຜີຍແຜ່ ແລະ ນໍາໃຊ້ສະຖິຕິສໍາລັບຕົວຊີ້ບອກນີ້ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບກົດຫມາຍສະຖິຕິ ປີ 2017; ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແບບຍືນຍົງ (NSSDSS) 2016-2020; ແລະ ວິໄສທັດສໍາລັບປີ 2030.

ເຫດຜົນ

ຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນຕົວຈິງ (GDP) ຕໍ່ຫົວຄົນແມ່ນຕົວແທນສໍາລັບມາດຕະຖານສະເລ່ຍຂອງການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນປະເທດຫຼືພື້ນທີ່.

ການປ່ຽນແປງອັດຕາສ່ວນບວກຂອງ GDP ຕົວຈິງປະຈໍາປີຕໍ່ຫົວຄົນສາມາດຕີຄວາມຫມາຍວ່າເປັນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງມາດຕະຖານສະເລ່ຍຂອງການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນປະເທດຫຼືພື້ນທີ່

ຄຳ ເຫັນແລະຂໍ້ ຈຳ ກັດ

ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ປະ ເທດ ຫຼື ເຂດ ຕ່າງໆ ຈະ ຄິດ ໄລ່ GDP ໂດຍ ໃຊ້ ຫຼັກ ການ ແລະ ຄໍາ ແນະ ນໍາ ທົ່ວ ໄປ ໃນ ລະ ບົບ ບັນ ຊີ ແຫ່ງ ຊາດ (SNA) ຂອງ ອົງ ການ ສະ ຫະ ປະ ຊາ ຊາດ ( SNA), ແຕ່ ກໍ ຍັງ ມີ ບັນ ຫາ ໃນ ການ ທຽບ ເທົ່າ ກັບ ການ ປະ ເມີນ GDP ຂອງ ນາໆ ຊາດ. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ:

 1. ສະບັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ SNA (ຕົວຢ່າງ, 1968, 1993 ຫຼື 2008) ປະ ເທດ ຫຼື ເຂດ ຕ່າງໆ ໃຊ້ ໃນ ການ ຄິດ ໄລ່ ການ ປະ ເມີນ GDP ຂອງ ຕົນ
 2. ລະ ດັບ ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ຂອງ ການ ຄວບ ຄຸມ ກິດ ຈະ ກໍາ ທາງ ດ້ານ ເສດ ຖະ ກິດ ທີ່ ບໍ່ ເປັນ ທາງ ການ ແລະ ບໍ່ ສັງ ເກດ ເຫັນ ໃນ GDP ປະ ເມີນ
 3. </ol>

  ຕື່ມ ອີກ, ຊຶ່ງ ເປັນ ເງື່ອນ ໄຂ ທີ່ ຈໍາ ເປັນ ເພື່ອ ເປັນ ຕົວ ຊີ້ ບອກ ການ ປະ ຕິ ບັດ ເສດ ຖະ ກິດ ທີ່ ສໍາ ຄັນ ຂອງ ການ ພັດ ທະ ນາ ແບບ ຍືນ ຍົງ

  ຕໍ່ ໄປ, ຊຶ່ງ ເປັນ ເງື່ອນ ໄຂ ທີ່ ຈໍາ ເປັນ ເພື່ອ ເປັນ ຕົວ ຊີ້ ບອກ ການ ປະ ຕິ ບັດ ເສດ ຖະ ກິດ ທີ່ ສໍາ ຄັນ ຂອງ ການ ພັດ ທະ ນາ ແບບ ຍືນ ຍົງ ແລະ ບໍ່ ໄດ້ ສັງ ເກດ ເຫັນ ໃນ GDP</li>

  ຕໍ່ ໄປ, ຊຶ່ງ ເປັນ ເງື່ອນ ໄຂ ທີ່ ຈໍາ ເປັນ ເພື່ອ ເປັນ ຕົວ ຊີ້ ບອກ ການ ປະ ຕິ ບັດ ເສດ ຖະ ກິດ ທີ່ ສໍາ ຄັນ ຂອງ ການ ພັດ ທະ ນາ ແບບ ຍືນ ຍົງ ແລະ ບໍ່ ສັງ ເກດ ເຫັນ ໃນ GDP</li>

  ຕໍ່ ໄປ, ຊຶ່ງ ເປັນ ເງື່ອນ ໄຂ ທີ່ ຈໍາ ເປັນ ເພື່ອ ເປັນ ຕົວ ຊີ້ ບອກ ການ ປະ ຕິ ບັດ ເສດ ຖະ ກິດ ທີ່ ສໍາ , ຫນຶ່ງໃນຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ມັກອ້າງອີງຂອງ GDP ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຄິດໄລ່ຄ່າທໍານຽມທາງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງການຜະລິດ. ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເປັນການວັດແທກລະດັບຄວາມຢູ່ດີກິນດີໂດຍລວມ. ຍົກ ຕົວ ຢ່າງ, ການ ເຕີບ ໂຕ ຂອງ GDP ຕົວ ຈິງ ຕໍ່ ຫົວ ຄົນ ບໍ່ ໄດ້ ເປີດ ເຜີຍ ຫຍັງ ກ່ຽວ ກັບ ພະ ລັງ ງານ ແລະ ການ ພົວ ພັນ ທາງ ດ້ານ ວັດຖຸ ກັບ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ.

ວິທີການ ຄຳ ນວນ

ອັດຕາການເຕີບໂຕປະຈໍາປີຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນຕົວຈິງ (GDP) ຕໍ່ຫົວຄົນແມ່ນຄິດໄລ່ດັ່ງນີ້:

 1. Numerator: GDP ຕໍ່ຫົວຄົນຂອງປີປະຈຸບັນ (ໃນລາຄາຄົງທີ່)- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນຂອງ ປີຜ່ານມາ (ໃນລາຄາທີ່ສະຫມ່ໍາສະເຫມີ)
 2. Denominator: GDP ຕໍ່ຫົວຄົນຂອງປີທີ່ຜ່ານມາ (ໃນລາຄາທີ່ສະຫມ່ໍາສະເຫມີ)
 3. Multiplier: 100

</ol>

ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ

ການທົບທວນຂໍ້ມູນມາດຕະຖານ ແລະ ໂປຣໂມຊັ່ນການຢັ້ງຢືນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຈາກການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ການແປຮູບ, ການຄິດໄລ່ຈົນຈົບແລະການພິມຜົນໄດ້ຮັບ.

ການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ

ການບໍລິຫານຄຸນນະພາບຂອງຕົວຊີ້ບອກແມ່ນໄດ້ຮັບການຊີ້ນໍາໂດຍກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິLao PDR ປີ 2017 ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄໍາແນະນໍາຂອງຫຼັກການພື້ນຖານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດຂອງສະຖິຕິທາງການ.

ປະກັນຄຸນນະພາບ

ຂໍ້ມູນຢັ້ງຢືນຕາມມາດຕະຖານສະຖິຕິສາກົນ

ການປະເມີນຄຸນະພາບ

ການຄາດຄະເນທີ່ໄດ້ມາໃນແຕ່ລະປີແມ່ນທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການຄາດຄະເນໄດ້ຖືກກະກຽມຢ່າງສະຫມໍ່າສະເຫມີຈາກປີຕໍ່ປີ.

ໂດຍທົ່ວໄປ, ຄຸນນະພາບຂອງຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນຖືວ່າດີເນື່ອງຈາກການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບແລະມາດຕະຖານທີ່ນໍາໃຊ້ໃນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພື້ນຖານທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການໄດ້ຮັບມູນຄ່າສໍາລັບຕົວຊີ້ບອກ SDG ນີ້. 

ຄວາມພ້ອມຂອງຂໍ້ມູນແລະການແບ່ງແຍກ

ປະຈໍາປີ: 2015 ຫາ 2018

ການແຕກແຍກ/ການຕັດສີນໃຈ: ບໍ່ແຕກຫັກ.

ເອກະສານອ້າງອີງແລະເອກະສານ

ເວັບໄຊຂອງລະບົບບັນຊີແຫ່ງຊາດ (SNA)
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna.asp

ຕົວຊີ້ບອກ ຂອງ UNSD SDG, Metadata repository https://unstats.un.org/sdgs/metadata/

Lao Statistical Information Service for GDP

https://laosis.lsb.gov.la/tblInfo/TblInfoList.do

</p><p>Lao PDR Statistics Law, ກົດຫມາຍສະຖິຕິ PDR, ກົດຫມາຍສະຖິຕິຂອງ PDR, ກົດຫມາຍສະຖິຕິ PDR, ກົດຫມາຍສະຖິຕິຂອງ PDR, ກົດຫມາຍສະຖິຕິຂອງ PDR, ກົດຫມາຍສະຖິຕິ PDR, ກົດຫມາຍສະຖິຕິຂອງ PDR, ກົດຫມາຍສະຖິຕິຂອງ PDR, ກົດຫມາຍສະຖິຕິ PDR, ກົດຫມາຍ 2017
https://www.lsb.gov.la</p><p> </p> </p> </p>

ຕາຕະລາງນີ້ສະ ໜອງ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ metadata ສຳ ລັບຕົວຊີ້ບອກ SDG ຕາມທີ່ ກຳ ນົດໂດຍຄະນະ ກຳ ມະການສະຖິຕິຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. ຂໍ້ມູນ metadata ທົ່ວໂລກ ແມ່ນໃຫ້ໂດຍພະແນກສະຖິຕິຂອງສະຫະປະຊາຊາດ.