ປະເພດຍ່ອຍ

ເລືອກປະເພດຕ່າງໆຈາກແບບເລື່ອນລົງລຸ່ມເພື່ອເບິ່ງລາຍລະອຽດຕ່າງໆຂອງຂໍ້ມູນ. ບາງບ່ອນຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຈົນກວ່າລະດັບທີ່ສູງກວ່າຈະຖືກຄັດເລືອກ.

ດາວໂຫລດຫົວເລື່ອງ CSV ແຫລ່ງດາວໂຫລດ CSV

Headline data

ຕາຕະລາງນີ້ສະຫນອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ສຳລັບຕົວຊີ້ບອກທີີມີຢູ່ໃນ ລະບົບສະຖິຕິຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ມີວິທີການສອດຄ່ອງໃກ້ຄຽງກັບສາກົນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຕົວຊີ້ບອກລະດັບຊາດຈະສອດຄ່ອງ ກັບຕົວຊີ້ບອກລະດັບໂລກກໍຕາມ, ແຕ່ວິທີວິທະຍາສາດ ໃນລະດັບຊາດດແມ່ນ ມີລັກສະນະສະເພາະ.

ເປົ້າ ໝາຍ

SDG 2: Zero Hunger: ສິ້ນສຸດຄວາມອຶດຫິວ, ບັນລຸຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການບໍລິໂພກທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ສົ່ງເສີມກະສິກໍາແບບຍືນຍົງ

ເປົ້າຫມາຍ

2.2 ຮອດປີ 2030, ສິ້ນສຸດການຂາດສານອາຫານທຸກຮູບແບບ, ລວມທັງການບັນລຸ, ຮອດປີ 2025, ສາກົນໄດ້ຕົກລົງເປົ້າຫມາຍໃນການຕື່ນຕາຕື່ນຕາຕື່ນ

ຕົວຊີ້ບອກ

2.2.1 Prevalence of stunting (ຄວາມສູງສໍາລັບອາຍຸ <-2 ການຫຼົງຫາຍມາດຕະຖານຈາກກາງຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ມາດຕະຖານການເຕີບໂຕຂອງເດັກ) ໃນບັນດາເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ

ຊຸດ

2.2.1 ອັດຕາສ່ວນຂອງເດັກພໍດີພໍສົມຄວນ ຫຼື ຮຸນແຮງ

ການປັບປຸງເມຕາເດຕາ

22 ມິຖຸນາ 2021

ການຈັດຕັ້ງ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ຜູ້ຕິດຕໍ່

ທ່ານ ວິໄລສຸກ ສີສຸລາດ

ຕິດຕໍ່ ໜ່ວຍ ງານອົງກອນ

ກົມສະຖິຕິສັງຄົມ

ຕິດຕໍ່ຜູ້ ທຳ ງານ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ

ໂທລະສັບຕິດຕໍ່

+856 20 55 795 043

+856 21 214 740

ຕິດຕໍ່ເມລ

ບໍ່ມີ

ອີເມວຕິດຕໍ່

vilaysooks@gmail.com

lstats@lsb.gov.la

ນິຍາມແລະແນວຄິດ

ນິຍາມ:

ຄວາມເປັນມາຂອງຄວາມຕື່ນຕາ

ຫົວ ໜ່ວຍ ວັດແທກ

ເປີເຊັນ, %

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

ບົດສໍາຫຼວດຕົວຊີ້ບອກສັງຄົມLao II (LSIS II) 2017

ວິທີການເກັບ ກຳ ຂໍ້ມູນ

ຂໍ້ມູນຖືກເກັບກໍາໂດຍຜ່ານການວັດແທກການສໍາຫຼວດ-anthropometric ໃນຄົວເຮືອນ.

ການສໍາຫຼວດຕົວຊີ້ບອກສັງຄົມລາວ ຄັ້ງທີ II (LSIS II) ໄດ້ດໍາເນີນໃນປີ 2017 ໂດຍLao Statistics Bureau (LSB) ຮ່ວມມືກັບ ກະຊວງສາທາຣະນະສຸຂ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການGlobal Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) .

ວິທີການຕົວຢ່າງ: ສອງຂັ້ນຕອນ, ການsຕົວຢ່າງ cluster stratified.

ສອບຖາມ:

ປະເພດການສໍາພາດ: ຫນ້າຕໍ່ຫນ້າ. ການສໍາຫຼວດ MICS ໄດ້ນໍາໃຊ້Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI) ເລີ່ມແຕ່ປີ 2017 ຮອບປີ 2017.

ໄລຍະທາງທົ່ງນາ: 06 ກໍລະກົດ ຫາ 06 ພະຈິກ 2017

ການແປຂໍ້ມູນ. ການນໍາໃຊ້ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນແມ່ນອີງໃສ່ໂປຣແກຣມ CSPro (Census and Survey Processing System) , Version 6.3, ລວມທັງລະບົບການຈັດການຂໍ້ມູນທີ່ອຸທິດຕົນ MICS. ຂັ້ນຕອນແລະໂຄງການມາດຕະຖານ2 ພັດທະນາພາຍໃຕ້ໂຄງການ MICS ທົ່ວໂລກແລະປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບການສອບຖາມ LSIS II, 2017 ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຕະຫຼອດ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ CAPI ໄດ້ຖືກທົດສອບໃນ Vientiane Capital ແລະ Vientiane Province ໃນເດືອນມັງກອນ. ອີງຕາມຜົນຂອງການທົດສອບ CAPI, ໄດ້ມີການດັດແກ້ໃຫ້ກັບການສອບຖາມແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.

ການຝຶກອົບຮົມ: ການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບວຽກງານການຝຶກອົບຮົມໄດ້ດໍາເນີນໄປເປັນເວລາ 31 ວັນ ລະຫວ່າງເດືອນມິຖຸນາ ຫາ ເດືອນກໍລະກົດ 2017. ການຝຶກອົບຮົມລວມມີການບັນລະຍາຍກ່ຽວກັບການສໍາພາດເຕັກນິກແລະເນື້ອໃນຂອງການສອບຖາມ, ແລະການສໍາພາດແບບເຍາະເຍີ້ຍລະຫວ່າງຜູ້ຝຶກອົບຮົມເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໃນການຖາມຄໍາຖາມ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມຢ່າງເຕັມສ່ວນຄັ້ງທໍາອິດໃນການສອບຖາມເຈ້ຍ, ຕິດຕາມດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ CAPI. ນັກຝຶກອົບຮົມໄດ້ໃຊ້ເວລາສາມມື້ໃນການຝຶກຊ້ອມທົ່ງນາແລະມື້ຫນຶ່ງໃນການສໍາຫຼວດນັກບິນເຕັມທີ່ໃນແຂວງ Vientiane. ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມແມ່ນອີງໃສ່ແຜນການຝຶກອົບຮົມMICS6 ມາດຕະຖານ.

Enumerators (ຜູ້ເກັບຂໍ້ມູນ) ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມທີ່ອຸທິດຕົນກ່ຽວກັບການວັດແທກanthropometric ແລະການທົດສອບຄຸນນະພາບນ້ໍາເປັນເວລາທັງຫມົດເຈັດມື້, ລວມທັງສາມມື້ໃນການຝຶກຊ້ອມສະຫນາມບິນແລະການສໍາຫຼວດນັກບິນ. ຜູ້ຄຸ້ມຄອງສະຫນາມບິນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຫນ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງທີມງານ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

Fieldwork: ຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກເກັບກໍາໂດຍ 25 ທີມ; ແຕ່ລະຄົນປະກອບມີຜູ້ສໍາພາດສີ່ຄົນ, ຄົນຂັບລົດຫນຶ່ງຄົນ, ຜູ້ວັດແທກສອງຄົນ ແລະ ຜູ້ດູແລ. Fieldwork ເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນກໍລະກົດ 2017 ແລະ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນເດືອນພະຈິກ 2017. ຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກເກັບກໍາໂດຍໃຊ້ຄອມພິວເຕີແທັບເລັດທີ່ແລ່ນລະບົບປະຕິບັດການ Windows 10, ການນໍາໃຊ້ການນໍາໃຊ້ການໂອນຂໍ້ມູນ Bluetooth ສໍາລັບການດໍາເນີນງານສະຫນາມ, ເຮັດໃຫ້ການໂອນການມອບຫມາຍແລະສໍາເລັດການສອບຖາມລະຫວ່າງແທັບເລັດຂອງຜູ້ດູແລແລະຜູ້ສໍາພາດ.

ສໍາລັບວິທີການລະອຽດ, ກະລຸນາເບິ່ງບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດ.

(ລິ້ງທີ່ໄດ້ຈັດໄວ້ໃນພາກອ້າງອີງ).

ປະຕິທິນການເກັບ ກຳ ຂໍ້ມູນ

ທຸກໆຫ້າປີ, ໄລຍະການເກັບກໍາຄັ້ງຕໍ່ໄປແມ່ນເດືອນກໍລະກົດຫາເດືອນພະຈິກ 2022

ປະຕິທິນການປ່ອຍຂໍ້ມູນ

ຫນຶ່ງປີຫຼັງຈາກປີອ້າງອີງ, ພະຈິກ 2023

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂໍ້ມູນ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ຜູ້ລວບລວມຂໍ້ມູນ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ພາລະບົດບາດຂອງສະຖາບັນ

ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ການແປຮູບ, ການເຜີຍແຜ່ ແລະ ນໍາໃຊ້ສະຖິຕິສໍາລັບຕົວຊີ້ບອກນີ້ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບກົດຫມາຍສະຖິຕິ ປີ 2017; ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແບບຍືນຍົງ (NSSDSS) 2016-2020; ແລະ ວິໄສທັດສໍາລັບປີ 2030.

ເຫດຜົນ

ການເຕີບໂຕຂອງເດັກແມ່ນຜົນທີ່ຍອມຮັບຈາກຕ່າງປະເທດທີ່ສະທ້ອນເຖິງສະຖານະພາບດ້ານໂພສະນາການຂອງເດັກ. ການຕື່ນຕົວຂອງເດັກຫມາຍເຖິງເດັກທີ່ສັ້ນເກີນໄປສໍາລັບອາຍຸຂອງຕົນແລະເປັນຜົນມາຈາກການຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອຫຼືການເກີດໃຫມ່. ການຕື່ນຕາ ເດັກນ້ອຍ ທີ່ ຕົກ ຕະລຶງ ບໍ່ ບັນລຸ ຄວາມ ສາມາດ ທາງ ຮ່າງກາຍ ແລະ ຄວາມ ຮູ້ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ. ເດັກທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາ

ຄຳ ເຫັນແລະຂໍ້ ຈຳ ກັດ

ການສໍາຫຼວດຄາດຄະເນມາພ້ອມກັບລະດັບຄວາມບໍ່ແນ່ນອນເນື່ອງຈາກທັງຄວາມຜິດພາດຂອງຕົວຢ່າງແລະຂໍ້ຜິດພາດທີ່ບໍ່ແມ່ນຕົວຢ່າງ (ເຊັ່ນ: ຄວາມຜິດພາດທາງເຕັກນິກ mesasurement, ການບັນທຶກຄວາມຜິດພາດອື່ນໆ). Caveats ແລະ ຂໍ້ ຈໍາ ກັດ ທີ່ ມີ ຢູ່ ໃນ ການ ສໍາ ຫຼວດ ຂໍ້ ມູນ ນໍາ ໃຊ້.

ວິທີການ ຄຳ ນວນ

ການຄາດຄະເນການສໍາຫຼວດແມ່ນອີງໃສ່ວິທີການທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານໂດຍໃຊ້ມາດຕະຖານການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເດັກ WHO.

ອ້າງອີງ: ຄູ່ມືຊອບແວ Anthro, https://www.who.int/childgrowth/software/anthro_pc_manual_v322.pdf

ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ

ການທົບທວນຂໍ້ມູນມາດຕະຖານ ແລະ ໂປຣໂມຊັ່ນການຢັ້ງຢືນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຈາກການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ການແປຮູບ, ການຄິດໄລ່ຈົນຈົບແລະການພິມຜົນຂອງການສໍາຫຼວດ.

ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຂັ້ນຕອນການປຶກສາຫາລືກັບບັນດາກະຊວງສາຍແລະຫນ່ວຍງານຄູ່ຮ່ວມງານກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດທີ່ສົ່ງມາສໍາລັບຕົວຊີ້ບອກ SDGs ໄດ້ດໍາເນີນໄປກ່ອນການພິມຜົນ

ການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ

ການບໍລິຫານຄຸນນະພາບຂອງຕົວຊີ້ບອກແມ່ນໄດ້ຮັບການຊີ້ນໍາໂດຍກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິLao PDR ປີ 2017 ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄໍາແນະນໍາຂອງຫຼັກການພື້ນຖານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດຂອງສະຖິຕິທາງການ.

ປະກັນຄຸນນະພາບ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງທີມງານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມກວດກາວຽກງານທົ່ງນາປະຈໍາວັນ. ການ ສໍາ ພາດ ຄືນ ໃຫມ່ ທີ່ ຈໍາ ເປັນ ໄດ້ ຖືກ ນໍາ ໃຊ້ ຢູ່ ໃນ ຄອບ ຄົວ ຫນຶ່ງ ຕໍ່ cluster. ການສັງເກດການປະຈໍາວັນກ່ຽວກັບທັກສະການສໍາພາດແລະການປະຕິບັດງານແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນໄປ. ໃນໄລຍະການເຮັດວຽກ, ແຕ່ລະທີມໄດ້ຖືກຢ້ຽມຢາມຫຼາຍຄັ້ງໂດຍສະມາຊິກທີມງານຄຸ້ມຄອງການສໍາຫຼວດແລະການຢ້ຽມຢາມສະຫນາມບິນໄດ້ຖືກຈັດໃຫ້ສະມາຊິກທີມ ງານ UNICEF MICS.

ຕະຫຼອດການເຮັດວຽກທົ່ງນາ, ໂຕະກວດສອບສະຫນາມ (FCTs) ໄດ້ຖືກຜະລິດໃນອາທິດສໍາລັບການວິເຄາະແລະປະຕິບັດກັບທີມງານສະຫນາມ. FCTs ໄດ້ຖືກປັບແຕ່ງຮູບແບບຂອງຕາຕະລາງມາດຕະຖານທີ່ຜະລິດໂດຍໂຄງການ MICS.

ຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນປະຕິບັດເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດທີ່ຜະລິດແມ່ນສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນ.

ການປະເມີນຄຸນະພາບ

ໂດຍທົ່ວໄປ, ຄຸນນະພາບຂອງຜົນການສໍາຫຼວດແມ່ນຖືວ່າສູງເນື່ອງຈາກການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບແລະມາດຕະຖານທີ່ນໍາໃຊ້ພ້ອມກັບອັດຕາການຕອບສະຫນອງສູງສໍາລັບທຸກກຸ່ມອາຍຸທີ່ກວມເອົາໃນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພື້ນຖານທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການໄດ້ຮັບມູນຄ່າສໍາລັບຕົວຊີ້ບອກ SDG ນີ້.

ຄວາມພ້ອມຂອງຂໍ້ມູນແລະການແບ່ງແຍກ

LSIS ໄດ້ ດໍາ ເນີນ ໄປ ເປັນ ເວ ລາ ຫ້າ ປີ ນັບ ແຕ່ ປີ 2011-2012.

ຂໍ້ມູນມີໄວ້ສໍາລັບປີ 2012 ແລະ 2017.

Breakdown/disaggregation: by Location (ເມືອງ/ຊົນນະບົດ), Sex and Wealth Quintile

ເອກະສານອ້າງອີງແລະເອກະສານ

ການສໍາຫຼວດຕົວຊີ້ບອກສັງຄົມLao Ii, 2017
https://laopdr.un.org/en/13112-2017-lao-social-indicator-survey

The UNSD SDG ຕົວຊີ້ບອກ, Metadata repository https://unstats.un.org/sdgs/metadata/

Lao PDR Statistics Law, 2017
https://www.lsb.gov.la

</p>

ຕາຕະລາງນີ້ສະ ໜອງ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ metadata ສຳ ລັບຕົວຊີ້ບອກ SDG ຕາມທີ່ ກຳ ນົດໂດຍຄະນະ ກຳ ມະການສະຖິຕິຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. ຂໍ້ມູນ metadata ທົ່ວໂລກ ແມ່ນໃຫ້ໂດຍພະແນກສະຖິຕິຂອງສະຫະປະຊາຊາດ.