ສະຖິຕິປະຈຳປີ 2017

ພູມສາດ
ອຸຕຸນິຍົມແລະອຸທົກກະສາດ
ການປົກຄອງ
ພົນລະເມືອງ ແລະ ປະຊາກອນສາດ
ແຮງງານ ແລະ ການແຈ້ງງານ
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ
ລາຄາ
ກະສິກໍາ
ອຸດສາຫະກໍາ
ສະຖິຕິຂະແໜງໄປສະນີໂທລະລະຄົມ ແລະ ການສືສານ
ການຄ້າຕ່າງປະເທດ
ສະຖິຕິການຄ້າຕ່າງປະເທດດ້ານການບໍລິການ
ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ການສຶກສາ
ສາທາລະນະສຸກ
ວັດທະນະທຳ
ການທ່ອງທ່ຽວ
ອຸປະຕິເຫດ
ສະຖິຕິສາກົນ