ຜົນຜະລິດກະສິກຳ

ຕົວເລກ GDP ໃນປີ 2017
GDPຕໍ່ຫົວຄົນ
2.468  
US$
ອັດຕາເພີ້ມ GDP
6,9  
%
ໂຄງປະກອບ GDP ຕາມຂະແໜງ
ກະສິກຳ
16,20  
    %
ອຸດສາຫະກຳ
30,91  
     %
ການບໍລິການ
41,53  
    %
ພາສີອາກອນຜະລິດຕະພັນ,ສຸດທິ
11,36  
    %
ດັດສະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ
ອັດຕາເງິນເຟີ້ປະຈໍາເດືອນ ປີ 2019
ພຶດສະພາ
2.54   
%
ມີຖຸນາ
2.48  
%
ດັດສະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ປີ 2019
ພຶດສະພາ
106.52  
%
ມີຖຸນາ
106.79  
%
ພົນລະເມືອງ ສປປ ລາວ ປີ 2017
ລວມທັງໝົດ
6,901  
ພັນຄົນ
ພົນລະເມືອງຍິງ
3,443  
ພັນຄົນ  
ການປົກຄອງ ປີ 2016
ຈຳນວນແຂວງ
18  
ແຂວງ
ຈຳນວນເມືອງ
148  
ເມືອງ
ຈຳນວນບ້ານ
8,464  
ບ້ານ
ຈຳນວນຄົວເຮືອນ
1,203  
ພັນຄົວເຮືອນ