ຜົນຜະລິດກະສິກຳ

ຕົວເລກ GDP ໃນປີ 2017

GDP / ຫົວຄົນ US$ 2.468
ອັດຕາເພີ້ມ GDP 6,9%

 

 

ໂຄງປະກອບ GDP ຕາມຂະແໜງ

ກະສິກຳ 16,20%
ອຸດສາຫະກຳ 30,91 %
ການບໍລິການ 41,53%
ພາສີອາກອນຜະລິດຕະພັນສຸດທິ 11,36%

 

ອັດຕາເງິນເຟີ້ປະຈໍາເດືອນ ປີ 2019

ມີຖຸນາ 2.48%
ກໍລະກົດ 3.00 %

 

ດັດສະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ປີ 2019

ມີຖຸນາ 106.79 %
ກໍລະກົດ 107.64 %

 

ພົນລະເມືອງ ສປປ ລາວ ປີ 2017

ລວມທັງໝົດ 6,901 ພັນຄົນ
ພົນລະເມືອງຍິງ 3,443 ພັນຄົນ

 

ການປົກຄອງ ປີ 2016

ຈຳນວນແຂວງ 18 ແຂວງ
ຈຳນວນເມືອງ 148 ເມືອງ
ຈຳນວນບ້ານ 8,464 ບ້ານ
ຈຳນວນຄົວເຮືອນ 1,203 ພັນຄົວເຮືອນ