• ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນໂຄງການສ້າງຄວາມອາດສາມາດດ້ານສະຖິຕິ ລາວ-ເກົາຫຼີ

ຜົນຜະລິດກະສິກຳ

ຕົວເລກ GDP ໃນປີ 2018

GDP / ຫົວຄົນ US$ 2.585
ອັດຕາເພີ້ມ GDP 6,29%

 

 

ໂຄງປະກອບ GDP ຕາມຂະແໜງ

ກະສິກຳ 15.71%
ອຸດສາຫະກຳ 31.53 %
ການບໍລິການ 41.61%
ພາສີອາກອນຜະລິດຕະພັນສຸດທິ 11.15%

 

ອັດຕາເງິນເຟີ້ປະຈໍາເດືອນ ປີ 2019

ກັນຍາ 3.92 %
ຕຸລາ 5.34 %

 

ດັດສະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ປີ 2019

ກັນຍາ 109.88 ດັດຊະນີ
ຕຸລາ 110.67 ດັດຊະນີ

 

ພົນລະເມືອງ ສປປ ລາວ ປີ 2018

ລວມທັງໝົດ 7,013 ພັນຄົນ
ພົນລະເມືອງຍິງ 3,499 ພັນຄົນ

 

ການປົກຄອງ ປີ 2018

ຈຳນວນແຂວງ 18 ແຂວງ
ຈຳນວນເມືອງ 148 ເມືອງ
ຈຳນວນບ້ານ 8,447 ບ້ານ
ຈຳນວນຄົວເຮືອນ 1,276,771 ຄົວເຮືອນ