• ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນໂຄງການສ້າງຄວາມອາດສາມາດດ້ານສະຖິຕິ ລາວ-ເກົາຫຼີ

ຜົນຜະລິດກະສິກຳ

ຕົວເລກ GDP ໃນປີ 2018

GDP / ຫົວຄົນ US$ 2.585
ອັດຕາເພີ້ມ GDP 6,29%

 

 

ໂຄງປະກອບ GDP ຕາມຂະແໜງ

ກະສິກຳ 15.71%
ອຸດສາຫະກຳ 31.53 %
ການບໍລິການ 41.61%
ພາສີອາກອນຜະລິດຕະພັນສຸດທິ 11.15%

 

ອັດຕາເງິນເຟີ້ປະຈໍາເດືອນ ປີ 2019

ສິງຫາ 3.34 %
ກັນຍາ 3.92 %

 

ດັດສະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ປີ 2019

ສິງຫາ 108.46 %
ກັນຍາ 109.88 %

 

ພົນລະເມືອງ ສປປ ລາວ ປີ 2018

ລວມທັງໝົດ 7,013 ພັນຄົນ
ພົນລະເມືອງຍິງ 3,499 ພັນຄົນ

 

ການປົກຄອງ ປີ 2018

ຈຳນວນແຂວງ 18 ແຂວງ
ຈຳນວນເມືອງ 148 ເມືອງ
ຈຳນວນບ້ານ 8,447 ບ້ານ
ຈຳນວນຄົວເຮືອນ 1,276,771 ຄົວເຮືອນ