ຜົນຜະລິດກະສິກຳ

ຕົວເລກ GDP ໃນປີ 2017
GDPຕໍ່ຫົວຄົນ
2,468  
US$
ອັດຕາເພີ້ມ GDP
6.89  
%
ໂຄງປະກອບ GDP ຕາມຂະແໜງ
ກະສິກຳ
17,750  
    %
ອຸດສາຫະກຳ
40,923  
     %
ການບໍລິການ
45,926  
    %
ພາສີອາກອນຜະລິດຕະພັນ,ສຸດທິ
11,822  
    %
ດັດສະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ
ອັດຕາເງິນເຟີປະຈໍາເດືອນ ປີ 2018
ກັນຍາ
3.06   
%
ສິງຫາ
2.57  
%
ດັດສະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ປີ 2018
ກັນຍາ
105.73  
%
ສິງຫາ
104.96  
%
ພົນລະເມືອງ ສປປ ລາວ ປີ 2015
ລວມທັງໝົດ
6,492,228  
ຄົນ
ພົນລະເມືອງຍິງ
3,237,458  
ຄົນ  
ຄວາມໜາແໜ້ນ
27  
ຄົນ/ກມ2
ການປົກຄອງ
ຈຳນວນແຂວງ
18  
ແຂວງ
ຈຳນວນເມືອງ
148  
ເມືອງ
ຈຳນວນບ້ານ
8,500  
ບ້ານ
ຈຳນວນຄົວເຮືອນ
1,183,386  
ຄົວເຮືອນ