• ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິໂດຍຜ່ານລະບົບການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທາງການແບບທົ່ວໄປ ໃນຄັ້ງວັນທີ 27 ພະຈິກ 2018

ຜົນຜະລິດກະສິກຳ

ຕົວເລກ GDP ໃນປີ 2017
GDPຕໍ່ຫົວຄົນ
2.468  
US$
ອັດຕາເພີ້ມ GDP
6,9  
%
ໂຄງປະກອບ GDP ຕາມຂະແໜງ
ກະສິກຳ
16,20  
    %
ອຸດສາຫະກຳ
30,91  
     %
ການບໍລິການ
41,53  
    %
ພາສີອາກອນຜະລິດຕະພັນ,ສຸດທິ
11,36  
    %
ດັດສະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ
ອັດຕາເງິນເຟີປະຈໍາເດືອນ ປີ 2018
ພະຈິກ
2.14   
%
ຕຸລາ
2.14  
%
ດັດສະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ປີ 2018
ພະຈິກ
104.86  
%
ຕຸລາ
105.06  
%
ພົນລະເມືອງ ສປປ ລາວ ປີ 2017
ລວມທັງໝົດ
6,901  
ພັນຄົນ
ພົນລະເມືອງຍິງ
3,443  
ພັນຄົນ  
ການປົກຄອງ ປີ 2016
ຈຳນວນແຂວງ
18  
ແຂວງ
ຈຳນວນເມືອງ
148  
ເມືອງ
ຈຳນວນບ້ານ
8,464  
ບ້ານ
ຈຳນວນຄົວເຮືອນ
1,203  
ພັນຄົວເຮືອນ