Publication

AGRICULTURE CENSUS III

Page Title

Gross Domestic Product GDP 2020

GDP per Capita US$ 2,642
Growth Rate of GDP 3.28 %

Share of GDP by Sectors 2020

Agricultural 16.51 %
Industry 33.26 %
Services 39.56 %
Taxes on Products and
Import Duties, Net
10.66 %

Inflation in monthly 2022

March 1.8%
April 2.4%

consumer price index in monthly 2022

March 124.2 index
April 127.2 index

Population 2020

Total 7,231 Th.persons
Female 3F608 Th.persons

Administration 2020

Provinces 18 Provinces
Districts 148 Districts
Village 8,416 Village
Households 1,303,484 Households

ການສໍາຫຼວດຄວາມພໍໃຈຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ

ຊ່ວຍຕອບແບບສອບຖາມ

 

ກະລຸນາຄິກ : ການສໍາຫຼວດຄວາມພໍໃຈຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ

1. ເພື່ອປະເມີນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ໄລຍະເວລາການສະໜອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ;
2. ເພື່ອປະເມີນຄວາມພຽງພໍໃນການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ;
3. ເພື່ອຕິດຕາມສະພາບ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ;
4. ເພື່ອປະເມີນຮູບແບບ ແລະ ວິທີການໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ;
5. ເພື່ອປະເມີນຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ງ່າຍ ໃນການເຂົ້າເຖິ່ງຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ;
6. ເພື່ອເປັນທິດທາງໃນການວາງຍຸດທະສາດການຜະລິດຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການໃນລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ.

 

ຂອບໃຈສຳລັບການຮ່ວມມື


This will close in 300 seconds