• ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບໂຄງການ 2018 ໂຄງການສ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດດ້ານສະຖິຕິ ໃຫ້ແກ່ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບໜູນ ຂອງອົງການສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ສ. ເກົາຫຼີ ທີ່ໂຮງແຮມລາວພລາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 08 ພະຈິກ 2018

ຜົນຜະລິດກະສິກຳ

Total Share of GDP 2017
GDP per Capilta
2,468  
US$  
Growth Rate of GDP
6.89  
%  
Share of GDP By Industrial
Agricultural
17,750  
    %  
Industry
40,923  
     %  
services
45,926  
    %  
Taxes on products and Import duties,net:
11,822  
    %  
Consuner Price Index and Inflation
Inflation 2018
Sep
3.06  
%  
Aug
2.57  
%  
Consumer Price Index 2018
Sep
105.73  
%  
Aug
104.96  
%  
Population 2017
Total
6,901  
Th.persons  
Female
3,443  
Th.persons  
Administration 2016
Provinces
18  
Provinces  
Districts
148  
Districts  
Village
8,464  
Village  
Households
1,203  
Th.households