• ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນໂຄງການສ້າງຄວາມອາດສາມາດດ້ານສະຖິຕິ ລາວ-ເກົາຫຼີ

ຜົນຜະລິດກະສິກຳ

Total Share of GDP 2018

GDP per Capita US$ 2.585
Growth Rate of GDP 6,29 %

 

Share of GDP by Sectors

Agricultural 15.71 %
Industry 31.53 %
Services 41.61 %
Taxes on Products and Import Duties, Net 11.15 %

 

Inflation 2019

Agust 3.34 %
September 3.92 %

 

Consumer Price Index 2019

Agust 108.46 %
September 109.88 %

 

Population 2018

Total 7,013 Th.persons
Female 3,499 Th.persons

 

Administration 2018

Provinces 18 Provinces
Districts 148 Districts
Village 8,447 Village
Households 1,276,771 Households