• ກອງປະຊຸມ ຜູ້ບໍລິຫານວຽກງານສະຖິຕິ ວັນທີ 13 ກຸມພາ 2019 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ 21 ມີນາ , ແຂວງຄຳມ່ວນ

ຜົນຜະລິດກະສິກຳ

Total Share of GDP 2017
GDP per Capilta
2.468  
US$  
Growth Rate of GDP
6,9  
%  
Share of GDP By Industrial
Agricultural
16,20  
    %  
Industry
30,91  
     %  
services
41,53  
    %  
Taxes on products and Import duties,net:
11,36  
    %  
Consuner Price Index and Inflation
Inflation 2018
Dec
1.48  
%  
Nov
2.14  
%  
Annual Average
2.04  
%  
Consumer Price Index 2018
Dec
104.16  
%  
Nov
104.86  
%  
Annual Average
104.23  
%  
Population 2017
Total
6,901  
Th.persons  
Female
3,443  
Th.persons  
Administration 2016
Provinces
18  
Provinces  
Districts
148  
Districts  
Village
8,464  
Village  
Households
1,203  
Th.households