• ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິໂດຍຜ່ານລະບົບການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທາງການແບບທົ່ວໄປ ໃນຄັ້ງວັນທີ 27 ພະຈິກ 2018

ຜົນຜະລິດກະສິກຳ

Total Share of GDP 2017
GDP per Capilta
2.468  
US$  
Growth Rate of GDP
6,9  
%  
Share of GDP By Industrial
Agricultural
16,20  
    %  
Industry
30,91  
     %  
services
41,53  
    %  
Taxes on products and Import duties,net:
11,36  
    %  
Consuner Price Index and Inflation
Inflation 2018
Nov
2.14  
%  
Oct
2.14  
%  
Consumer Price Index 2018
Nov
104.86  
%  
Oct
105.06  
%  
Population 2017
Total
6,901  
Th.persons  
Female
3,443  
Th.persons  
Administration 2016
Provinces
18  
Provinces  
Districts
148  
Districts  
Village
8,464  
Village  
Households
1,203  
Th.households