ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊານ ໃນການກະກຽມການສຳຫລວດພົນລະເມືອງ ແລະທີຢູ່ອາໄສທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ V ປີ 2025

ເດືອນກັນຍາ 21, 2023 vongphachan.ko 0

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊານຈາກອົງການ UNFPA ໃນການກະກຽມທາງດ້ານເນື້ອໃນແບບສອບຖາມ, ລະບົບການເກັບກຳຂໍ້ມູນ (CAPI), ການວິເຄາະວິໄຈ ປະເມີນຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ລະບົບການບໍລິຫານ ຄຸ້ມຄອງການສໍາຫຼວດແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ ເພື່ອກໍານົດແນວທາງວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ເຫມາະສົມ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເປັນເອະພາບດ້ານຫຼັກການ ຂະບວນການ ຂອງການເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະມີປະສິດທິຜົນສູງ ສຳລັບການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ […]