ສັງລວມຫຍໍ້ໂຄງການຮ່ວມມືລັດຖະບານລາວ-ລຸກຊໍາບວກດ້ານສະຖິຕິ ໄລຍະ2

ເດືອນກຸມພາ 8, 2022 ketsana phommavong 0

(LLPS-Phase II) ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ສປປລາວ ແລະ ລາດຊາອານາຈັກ ລຸກຊໍາບວກ ໄລຍະ II ແມ່ນ   ໂຄງ ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າດ້ານວິຊາການ ແນ່ໃສ່ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ກໍ່ຄືລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໃນການຜະລິດສະຖິຕິ ແລະ ຕົວຊີ້ບອກ ໃຫ້ໄປຕາມມາດຖານສາກົນ ໃນປະເມິນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງປີ 2030. ໂຄງການຮ່ວມມືດ້ານສະຖິຕິນີ້ ແມ່ນເປັນໂຄງການສືບຕໍ່ຈາກໄລຍະໜື່ງ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ […]

ກອງປະຊຸມສະຖິຕິທົ່ວປະເທດປະຈຳປີ 2021 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20-21 ທັນວາ

ເດືອນທັນວາ 20, 2021 ketsana phommavong 0

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20-21 ທັນວາ ປີ 2021 ດ້ວຍລະບົບປົກກະຕິ ແລະ ຮູບແບບທາງໄກ. ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຖິຕິທົ່ວປະເທດປະຈຳປີ 2021 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20-21 ທັນວາ ປີ 2021 ດ້ວຍລະບົບປົກກະຕິ ແລະ ຮູບແບບທາງໄກ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ກອງປະຊຸມ ໂດຍທ່ານ […]