ເວັບໄຊກ່ຽວຂ້ອງ

ກະຊວງ ແລະ ອົງການທຽບເທົ່າ
+ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
   – ກົມປະເມີນຜົນ
    ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືລາວ – ຈີນ
   ສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ (ສຄພ)
   ຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
   – ກົມສົ່ງເສີ່ມການລົງທຶນ

+ ປະຕູເອເລັກໂຕຣນິກ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ
+ ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ
+ ກະຊວງ ການເງິນ
+ ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
   – ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
+ ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
+ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
+ ກະຊວງ ໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ (MPT)
   – ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ (E-Government Center)
   ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ (LANIC)
   – ສູນສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂເຫດທາງຄອມພິວເຕີ (Lao CERT)
+ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
+ ກະຊວງ ໂຍທາ ແລະ ຂົນສົງ
+ ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
+ ກະຊວງ ແຮງງານສະຫວັດດີການ ແລະ ສັງຄົມ
+ ສະພາແຫ່ງຊາດ

ສະຖິຕິຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ
+ ອົງການສະຖິຕິອາຊຽນ
+ ສະຖິຕິຂອງປະເທດສິງກະໂປ
+ ສະຖິຕິຂອງປະເທດມາເລເຊຍ
+ ສະຖິຕິຂອງປະເທດຟິລິປິນ
+ ສະຖິຕິຂອງປະເທດຕີມໍ-ເລດສເຕ
+ ສະຖິຕິຂອງປະເທດໄທ
+ ສະຖິຕິຂອງປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ
+ ສະຖິຕິຂອງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ
+ ສະຖິຕິຂອງປະເທດມຽນມາ
+ ສະຖິຕິຂອງປະເທດກໍາປູເຈຍ
+ ສະຖິຕິຂອງປະເທດບຣູໄນ

ສື່ມວນຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ
+ ຂ່າວສານປະເທດລາວ
+ ຫນັງສືພີມ ປະຊາຊົນ
+ ຫນັງສືພີມ ກອງທັບ
+ ຫນັງສືພີມ ວຽງຈັນທາມ
+ ຫນັງສືພີມ ພາສາຝລັ່ງ
+ ວິທະຍຸແຫ່ງຊາດລາວ
+ ລາວສະຕາຊາແນວ
+ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ-ສປຊ
+
ອົງການສະຖີຕິສະຫະປະຊາຊາດ
+ ອົງການສະຖີຕິເອີຣົບ
+ ອົງການສະຖີຕິ ສ. ເກົາຫຼີ

+ ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ
+ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB)
+ ທະນາຄານໂລກ
+ ອົງການການຄ້າໂລກ