ເວັບກ່ຽວຂ້ອງ

ກະຊວງ ແລະ ອົງການທຽບເທົ່າ
+ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ
ກົມສົ່ງເສີ່ມການລົງທຶນ
ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ
+ ກະຊວງ ການເງິນ
+ ກະຊວງ ກະສິສຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກຳສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
+ ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
+ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
+ ກະຊວງ ໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ
+ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
+ ກະຊວງ ໂຍທາ ແລະ ຂົນສົງ
+ ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
+ ກະຊວງ ແຮງງານສະຫວັດດີການ ແລະ ສັງຄົມ
+ ສະພາແຫ່ງຊາດ

ສູນສະຖິຕິປະເທດອາຊຽນ
+ ສູນສະຖິຕິຂອງປະເທດສິງກະໂປ
+ ສູນສະຖິຕິຂອງປະເທດມາເລເຊຍ
+ ສູນສະຖິຕິຂອງປະເທດຟິລິປິນ
+ ສູນສະຖິຕິຂອງປະເທດຕີມໍ
+ ສູນສະຖິຕິຂອງປະເທດໄທ
+ ສູນສະຖິຕິຂອງປະເທດຫວຽດນາມ
+ ສູນສະຖິຕິຂອງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ
+ ສູນສະຖິຕິຂອງປະເທດມຽນມາ

ສື່ມວນຊົນແລະອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ
+ ຂ່າວສານປະເທດລາວ
+ ຫນັງສືພີມ ປະຊາຊົນ
+ ຫນັງສືພີມ ກອງທັບ
+ ຫນັງສືພີມ ວຽງຈັນທາມ
+ ຫນັງສືພີມ ພາສາຝລັ່ງ
+ ວິທະຍຸແຫ່ງຊາດລາວ
+ ລາວສະຕາຊາແນວ
+ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ-ສປຊ
+ ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ
+ ທະນາຄານ ພັດທະນາອາຊີ (ADB)
+ ທະນາຄານໂລກ
+ ອົງການ ການຄ້າໂລກ