ສັງລວມຫຍໍ້ໂຄງການຮ່ວມມືລັດຖະບານລາວ-ລຸກຊໍາບວກດ້ານສະຖິຕິ ໄລຍະ2

(LLPS-Phase II)

 1. ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ

ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ສປປລາວ ແລະ ລາດຊາອານາຈັກ ລຸກຊໍາບວກ ໄລຍະ II ແມ່ນ   ໂຄງ ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າດ້ານວິຊາການ ແນ່ໃສ່ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ກໍ່ຄືລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໃນການຜະລິດສະຖິຕິ ແລະ ຕົວຊີ້ບອກ ໃຫ້ໄປຕາມມາດຖານສາກົນ ໃນປະເມິນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງປີ 2030. ໂຄງການຮ່ວມມືດ້ານສະຖິຕິນີ້ ແມ່ນເປັນໂຄງການສືບຕໍ່ຈາກໄລຍະໜື່ງ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2017 -2020 ໂດຍ ຕາງໜ້າຈາກລັດຖະບານຝ່າຍລາວ ແມ່ນສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ແລະ ຕາງໜ້າຈາກຝ່າຍ ລັດຖະບານລຸກຊໍາບວກ ແມ່ນ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າສະຖິຕິ ແລະ ເສດຖະກິດ (STATEC) ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ເຊິ່ງຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຜ່ານມາສາມາດສະຫຼູບຖອດຖອນໄດ້ດັ່ງນີ້:

1.​ ຈຸດດີ:

 • ໄດ້ຮັບການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາຢ່າງໃກ້ຊິດຈາກຄະນະນໍາກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໂດຍຜ່ານ ກົມຮ່ວມມືສາກົນ ໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ໂຄງການໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ໂດຍ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ເຮັດໃຫ້ໂຄງການໄດ້ຮັບທຶນສົມທົບຈໍານວນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໄດ້ປະຕິບັດຕາມແຜນ;
 • ເນື່ອງຈາກສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າສະຖິຕິ ແລະ ເສດຖະກິດ ລຸກຊໍາບວກ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ ນໍາໃຊ້ບໍລິສັດທີ່ປືກສາເປັນຜູ້ຈັດຫາຊ່ຽວຊານ ແລະ ເປັນເຈົ້າການຊ່ວຍໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂຄງການ ເຮັດໃຫ້ປະຢັດເວລາໃນການຈັດຫາຊ່ຽວຊານທີ່ມີຄວາມຊໍານານສະເພາະດ້ານເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ;
 • ໄດ້ຮັບການຮ່ວມມື ແລະ ເປັນເຈົ້າການ ຈາກບັນດາກະຊວງອ້ອມຂ້າງ ໂດຍສະເພາະ ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ:​ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກນັ້ນ ໂຄງການ ຍັງໄດ້ຮັບການຮ່ວມມຶຈາກສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ເຊັ່ນ ອົງການທະນາຄານໂລກ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດດ້ານສະຖິຕິໃນຂົງເຂດອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ ໃນການປະສານສົມທົບການຜະລິດສະຖິຕິທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

2. ຂໍ້ຄົງຄ້າງ

 • ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເນື່ອງຈາກເປັນການສ້າງສະຖິຕິໃໝ່, ພະນັກງານທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາ ມາດ ຕໍ່ຂົງເຂດດັ່ງກ່າວຍັງຈໍາກັດ, ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ເວລາສົມຄວນເພື່ອທັງເຮັດທັງຮຽນ. ພະນັກງານຈໍານວນນື່ງຍັງມີຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານພາສາ ເຮັດໃຫ້ການປະສານງານ ແລະ ເຮັດວຽກກັບຊ່ຽວຊານໃນແຕ່ລະກິດຈະກໍາ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ;
 • ໂຄງການໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນໄລຍະວາລະ ທີ່ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສອງການສໍາຫຼວດໃຫຍ່ ຄື: ການສໍາຫຼວດເສດຖະກິດທົ່ວປະເທດ ແລະ ການສໍາຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາທົ່ວປະເທດ ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານທີ່ມີຈໍານວນຈໍາກັດ ຕ້ອງໄດ້ຈັດສັນເວລາເຂົ້າໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຈື່ງບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດວຽກງານໂຄງການເຕັມ ເວລາ;
 • ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ, ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຍັງມີຂໍ້ຈໍາກັດ ເນື່ອງຈາກເປັນຂົງເຂດໃຫມ່ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງເກັບກໍາສະຖິຕິໃຫມ່ ທີ່ລະອຽດກວ່າເກົ່າ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍພາກສ່ວນຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຍັງພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ;

3. ບົດຮຽນຖອດຖອນໄດ້

 • ເນື່ອງຈາກການໂຄງການນີ້ ຕິດພັກນກັບການສ້າງສະຖິຕິໃຫມ່ ດັ່ງນັ້ນໃນໄລຍະທໍາອີດຂອງໂຄງການ ຈື່ງເປັນການສຸມໃສ່ ການສ້າງເຄື່ອງມື, ຄູ່ມື, ແຜນງານ ແລະ ຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ເພື່ອກຽມພ້ອມຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ 2;
 • ໂຄງການນີ້ ແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ, ງົບປະມານເກືອບ 80% ແມ່ນການຈັດຫາຊ່ຽວຊານ. ດັ່ງນັ້ນ ຈື່ງມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຕ້ອງມີທຶນສົມທົບມາສະໜັບສະໜູນວຽກງານ ປະຕິບັດໂຄງການໃນບາງຂົງ ເຂດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ສະນັ້ນ ໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າຈະໄດ້ນໍາສະເໜີທຶນສົມທົບຈໍານວນໜື່ງ ເພື່ອມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໄລຍະ 2;
 • ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນໄລຍະ 1 ອີງໃສ່ແຜນ ແລະ ງົບປະມານທີ່ມີ ຈື່ງໄດ້ສຸມໃສ່ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ. ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄລຍະ 2 ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຂະຫຍາຍກອບການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ເຂົ້າສູ່ລະບົບສາຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ;
 • ເນື່ອງຈາກໄລຍະທ້າຍຂອງໂຄງການໃນປີ 2020 ເປັນໄລຍະທີ່ປະສົບກັບພະຍາດໂລກລະບາດ ໂຄວິດ-19 ຈື່ງກະທົບໃຫ້ຫຼາຍກິດຈະກໍາໂຄງການບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້, ໂຄງການໄດ້ມີການປັບປຸງ ໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີການແບບໃຫມ່ ຄືຫັນມານໍາໃຊ້ລະບົບການເຮັດວຽກອອນລາຍ, ການຈັດປະສຸມສໍາມະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ທີ່ເປັນໄປໄດ້ ໄດ້ຫັນມານໍາໃຊ້ລະບົບອອນລາຍ. ໃນໄລຍະ 2 ຂອງໂຄງການ ກໍ່ໄດ້ຈັດສັນກິດຈະກໍາທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ມີການເຮັດວຽກຜ່ານລະບົບອອນລາຍ.

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໄລຍະ I, ໂຄງການແມ່ນມີຜົນໄດ້ຮັບຕາມຈຸດປະສົງຄາດໝາຍ ແລະ ຫັນໄດ້ວ່າ ລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂື້ນເທື່ອລະກ້າວ, ສູນສະຖິຕີແຫ່ງຊາດ ສາມາດຜະລິດ ສະຖິຕິ ແລະ ຕົວຊີ້ບອກ ຈໍານວນໜື່ງ ແຕ່ຍັງເຫັນວ່າການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວເຂົ້າມາຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ຍັງບໍ່ທັນເປັນລະບົບ ແລະ ຍຶນຍົງ, ບັນດາກະຊວງຂະແໜງການ ແລະ ແຂວງຍັງບໍ່ທັນສາມາດພັດທະນາລະບົບເກັບກໍາຂໍ້ມູນສະຖິຕິສິ່ງແວດລ້ອມ, ຂໍ້ມູນຍັງບໍ່ທັນຖືກລວມສູນເປັນລະບົບ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ໃນໄລຍະ ປີ 2021- ຕົ້ນປີ 2022 ລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດພວມດໍາເນີນການປັບປຸງກົງຈັກ ຈື່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງລະບົບການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ສັງລວມຂໍ້ມູນ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນຢ່າງເປັນລະບົບ ເພື່ອຫັນສູ່ການຜະລິດສະຖິຕິແບບທັນສະໄໝຕາມຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຈື່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສືບຕໍ່ໂຄງການໄລຍະ II ຂື້ນ.

ລັດຖະບານທັງສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີ ຮ່ວມເຊັນສັນຍາ ສືບຕໍ່ໂຄງການ LLPS Phase-II ປີ 2021-2026, ໂດຍທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ຕາງໜ້າລັດຖະບານລາວ) ແລະ ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ (ຕາງໜ້າລັດຖະບານລຸກຊໍາບວກ) ໄດຮ່ວມລົງນາມໃນວັນທີ 20 ກັນຍາ 2021. ໂຄງການຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການ ໂດຍມອບໃຫ້ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າສະຖິຕິ ແລະ ເສດຖະກິດ (STATEC) ເປັນຜູ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

 1. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ

ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງໂຄງການ ແມ່ນເພື່ອສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍ່ ຄືສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໃນການ ຜະລິດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ສະຖິຕິທາງການທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ໄປຕາມມາດຖານສາກົນ ເຊິ່ງການສະໜັບສະໜູນລົງເລິກປະກອບມີຂົງເຂດດັ່ງນີ້:

 1. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານສະຖິຕິສິ່ງແວດລ້ອມ;
 2. ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການປຸງແຕ່ງຂໍ້ມູນ, ວິໄຈ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ສະຖິຕິສັງຄົມ, ລາຍຮັບ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກ;
 3. ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ອົງກອນລັດຖະບານກໍ່ຄື ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ປັບປຸງຍຸດທະສາດພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານອົງກອນ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານກົນໄກປະສານງານ, ຍົກລະດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ການຜະລິດສະຖິຕິ;
 4. ພັດທະນາສະຖິຕິເສດຖະກິດ ແລະ ສະຖິຕິທະບຽນທຸລະກິດ ໂດຍສະເພາະສະໜັບສະໜູນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການພະຍາກອນເສດຖະກິດ;
 5. ສ້າງແຜນງານການແລກປ່ຽນທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມໄລຍະຍາວ ທີ່ STATEC, ປະເທດໃນຂົງເຂດອາຊຽນ ຕາມກອບ ອາຊຽນຊ່ວຍອາຊຽນ;
 1. ອົງປະກອບຂອງໂຄງການ

ອົງປະກອບຂອງໂຄງການໄລຍະ II ປະກອບມີທັງໝົ້ດ 6 ອົງປະກອບ (ເພີ່ມ 1 ອົງປະກອບ ທຽບກັບໄລຍະ I), ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

 1. ສະຖິຕິສິ່ງແວດລ້ອມ: ຈຸດປະສົງຂອງອົງປະກອບທີ່ໜື່ງ ແມ່ນເພື່ອພັດທະນາສະຖິຕິສິ່ງແວດລ້ອມໃນ ສປປລາວ ເຊິ່ງຈະສືບຕໍ່ຈາກໂຄງການໄລຍະ 1 ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຜະລິດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ສະຖິຕິດັ່ງກ່າວໃຫ້ເປັນລະບົບປົກະຕິ. ໂດຍຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 4​ ອົງປະກອບຍ່ອຍຄື: ການສ້າງນິຕິກໍາເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການສ້າງລະບົບເກັບກໍາສັງລວມສະຖິຕິສີ່ງແວດລ້ອມ; ສ້າງເຄື່ອງມື, ຄູ່ມື, ລະບອບວິທີ ແລະ ຜະລິດສະຖິຕິ, ຕົວຊີ້ບອກ ແລະ ບັນຊີສິ່ງແວດລ້ອມ; ເຜີຍແຜ່ສະຖິຕິສີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານພັດທະນາສະຖິຕິສີ່ງແວດລ້ອມ. ລວມທັງໝົດ 29 ກິດຈະກໍາ.
 2. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິໄຈ ສະຖິຕິສັງຄົມ: ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງອົງປະກອບນີ້ ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການປຸງແຕ່ງ, ວິໄຈ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຂຽນບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບສະຖິຕິສັງຄົມ, ລາຍຮັບ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກ. ໂດຍເປັນການຂະຫຍາຍກອບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ ສືບຕໍ່ຈາກໂຄງການໄລຍະ I (ເຊິ່ງມີ 2 ອົງປະກອບຍ່ອຍ) ແຕ່ໃນໄລຍະ II ແມ່ນໄດ້ຂະຫຍາຍເປັນ 4 ອົງປະກອບຍ່ອຍຄື: ພັດທະນາການສໍາຫຼວດຄົວເຮືອນ ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນສະຖິຕິສັງຄົມ; ພັດທະນາແລະສ້າງທັກສະໃນການວິໄຈ ແລະ ປຸງແຕ່ງຂໍ້ມູນຂັ້ນສູງ; ພັດທະນາການເຜີຍແຜ່ສໍານວນສໍາເນົາ, ການວິໄຈ ສະຖິຕິຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສະຖິຕິສັງຄົມ; ແລະ ສ້າງນັກຄົ້ນຄວ້າໄວໜຸ່ມ ໃນອົງກອນສະຖິຕິ. ລວມທັງໝົດ 18 ກິດຈະກໍາ.
 3. ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ອົງກອນສະຖິຕິ: ອົງປະກອບນີ້ ແມ່ນແຜນງານທີ່ສໍາຄັນໃນການສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານສູງສຸດຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ອົງກອນ ໂດຍຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈີງ, ອົງປະກອບນີ້ແມ່ນຈະສືບຕໍ່ຈາກໂຄງການໄລຍະ I, ປະກອບມີ 3 ອົງປະກອບຍ່ອຍຄື: ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານອົງກອນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ; ພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັນໃຫ້ແກ່ສະຖິຕິທາງການ; ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບສະຖິຕິ. ລວມທັງໝົດ 30 ກິດຈະກໍາ.
 4. ສະຖິຕິເສດຖະກິດ ແລະ ການພະຍາກອນ: ອົງປະກອບນີ້ ຖືເປັນອົງປະກອບໃໝ່ ເຊິ່ງບໍ່ຢູ່ໃນກອບການຮ່ວມມືໃນໄລຍະ I, ແຕ່ເນື່ອງຈາກເປັນຂົງເຂດທີ່ລັດຖະບານມີຄວາມຕ້ອງການສູງໂດຍສະເພາະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ພະຍາກອນເສດຖະກິດ ແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອໃຫ້ສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ນອກນັ້ນສະຖິຕິທະບຽນທຸລະກິດ ກໍ່ເປັນສະຖິຕິເສດຖະກິດໜື່ງທີ່ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດມີຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາມາໃນໄລຍະນື່ງແຕ່ຍັງບໍ່ທັນສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜະ ລິດຢ່າງເປັນລະບົບ. ການສະໜັບສະໜູນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນແບ່ງອອກເປັນ 2 ອົງປະກອບຍ່ອຍຄື: ສະຖິຕິທະບຽນທຸລະກິດ ແລະ ການພະຍາກອນເສດຖະກິດ. ລວມມີທັງໝົດ 12 ກິດຈະກໍາ.
 5. ແຜນງານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ແລກປ່ຽນທັກສະ: ອົງປະກອບນີ້ ແມ່ນການສືບຕໍ່ຈາກໂຄງການໄລຍະກ່ອນ ເຊິ່ງສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຮັບຜົນສູງ ໂດຍສະເພາະ ໄດ້ສຳເລັດສົ່ງພະນັກງານສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໄປຝຶກງານ 3​ເດືອນ ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າສະຖິຕິ ແລະ ເສດຖະກິດ (STATEC) ທີ່ປະເທດລຸກຊໍາບວກ 2 ທ່ານ (ປີລະ 1 ທ່ານ). ນອກນັ້ນ, ຍັງການຢ້ຽມຢາມສຶກສາ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານ ແລະ ການແລກປ່ຽນດ້ານອື່ນໆ ໃນລະດັບຜູ້ບໍລິຫານ. ໃນໄລຍະ II ນີ້ ຈື່ງມີ 2 ອົງປະກອບຍ່ອຍຄື: ການຈັດຫາຊ່ຽວຊານຈາກ STATEC ມາຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການໃນໄລຍະສັ້ນ ທີ່ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດໃນແຕ່ລະອົງປະກອບຂອງໂຄງການ; ການສົ່ງພະນັກງານສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດໃນແຕ່ລະລະດັບໄປຝຶກງານ, ແລກປ່ຽນ, ທັດສະນະ ຢູ່ ປະເທດລຸກຊາບວກ ແລະ ປະເທດໃນຂົງເຂດອາຊຽນ ຕາມກອບອາຊຽນຊ່ວຍອາຊຽນ. ລວມທັງໝົດ 4 ກີດຈະກໍາ.
 6. ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂຄງການ: ການບໍລິຫານໂຄງການ ແມ່ນກິດຈະກໍາຂອງຄະນະບໍລິຫານໂຄງການ ເຊິ່ງລວມມີການຮັບຮອງແຜນງານ, ການຈັດກອງປະຊຸມ, ການຮັບຮອງກີດຈະກໍາ ແລະ ບົດລາຍງານຂອງແຕ່ລະອົງປະກອບ, ການຂຽນບົດລາຍງານປະຈໍາງວດ, ປະຈໍາປີ, ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານໂຄງການ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ການສະຫຼູບການນໍາໃຊ້ງົບປະມານ. ເຊິ່ງໂຄງການໄລຍະ II ແມ່ນນໍາໃຊ້ກົນໄກດຽວກັບໄລຍະ I ຄື ໄດ້ວ່າຈ້າງບໍລິສັດທີ່ປືກສາໂກປາເວີນວາຍ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃນການບໍລິຫານໂຄງການ.
 1. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຈາກລັດະບານຝ່າຍລາວ, ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 2095/ກຜທ, ລົງວັນທີ 22 ພະຈິກ 2021 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການຮ່ວມມືລາວ-ລຸກຊໍາບວກດ້ານສະຖິຕິໄລຍະ II ເຊິ່ງປະກອບມີ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງ ຜທ; ກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງຜທ; ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ; ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່; ແລະ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ. ເບື້ອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແມ່ນໄດ້ມອບໃຫ້ ກົມສະຖິິຕິເສດຖະກິດ, ສຖຕ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການແມ່ນຍັງມີບາງກະຊວງທີ່ເຂົ້າຄື: ກະຊວງໂຍທາທິການແລະຂົນສົ່ງ, ກະຊວງແຮງງານ, ການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ກະຊວງອື່ນໆ

ສໍາລັບເບື້ອງລັດຖະບານລຸກຊໍາບວກ ແມ່ນໄດ້ມອບໃຫ້ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າສະຖິຕິ ແລະ ເສດຖະກິດ (STATEC) ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໂດຍໄດ້ເຫັນດີມອບໃຫ້ ບໍລິສັດທີ່ປືກສາໂກປາເວີນວາຍ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃນການບໍລິຫານໂຄງການ ແລະ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ STATEC ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະອົງປະກອບຂອງໂຄງ ການ.

 • ການປະເມິນຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຈະເປັນເຈົ້າການສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ພັດທະນາ, ສ້າງຄວາມອາດສາ ມາດ ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກໂຄງການ ເພື່ອຂະຫຍາຍສູ່ລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ກໍ່ຄືບັນດາກະຊວງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ ເພື່ອແນ່ໃສ່ຜະລິດສະຖິຕິທາງການ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ. ຄະນະບໍລິຫານໂຄງການຈະເປັນຜູ້ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃຫ້ແກ່ຄະນະສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຢ່າງເປັນປົກະຕິ ຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້.

ໂຄງການຈະຮັບປະກັນໃຫ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທຸກກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ ແມ່ນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ, ຖ່າຍທອດທັກສະ ແລະ ປະສົບການໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜັນຂະຫຍາຍໃນຕໍ່ໜ້າ.

ແຜນງານຂອງໂຄງການ ແລະ ລາຍລະອຽດຕ່າງໆຂອງໂຄງການ ກະລຸນາເບິ່ງໃນບົດໂຄງການ

ໂຄງການ LLPS2, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ບ້ານດົງນາໂຊກເໜືອ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວໂທ: +856 21 214740; 242023, ແຟັກ: + 856 21 242022; 219129, ອີເມວ: lstats@lsb.gov.la, ເວັບໄຊ: www.lsb.gov.la