ລະຫັດສາລະບານ

ເພື່ອສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ ລະຫັດສາລະບານ ການຈັດແບງຂະແໜງການເສດຖະກິດ ຂອງ ສ ປ ປ ລາວໃຫ້ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ແລະ ເປັນເອກພາບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ ສ ປ ປ ລາວ ໄດ້ມີລະຫັດສາລະບານ ການຈັດແບ່ງຂະແໜງການເສດຖະກິດ ທີ່ເປັນເອກະພາບ ໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ, ຮັບປະກັນການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ການສົມທຽບຂໍ້ມູນສະຖິຕິທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພືອຮັບປະກັນ ໃນການເຊືອມໂຍງກັບບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກປະຊາຄົມອາຊຽນ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ບັນດາປະເທດທົ່ວໂລກ.