ບົດແນະນຳຕ່າງໆ

ບົດແນະນຳກ່ຽວກັບການເຜີຍແຜ່ ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ

– ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ, ສະບັບເລກທີ 03/ສພຊ, ລົງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2010
– ອີງຕາມຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 2010-2020
– ອີງຕາມດຳລັດແນະນຳປະຕິບັດກົດໝາຍ, ສະບັບເລກທີ 475/ລບ, ລົງວັນທີ 8 ຕຸລາ 2012
– ອີງຕາມດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ສະບັບເລກທີ 51/ນຍ,ລົງວັນທີ 25 ກຸມພາ 2011

ຈຸດປະສົງ

ເພື່ອສ້າງໃຫ້ເປັນມາດຖານເອກະພາບ ກ່ຽວກັບການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ໃນທົ່ວລະບົບ ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ເພື່ອສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ນຳໃຊ້ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍການສ້າງເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ຜູ້ນຳໃຊ້ ສາມາດນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ຊັດເຈນ ແລະ ເຂົ້າເຖິງໄດ້ຢ່າງສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ.
ດາວໂຫລດ: ບົດແນະນຳ