ຄູ່ມືການສຳຫຼວດຕ່າງໆ

ລ/ດຊື່ສຳຫຼວດແບບສອບຖາມປື້ມຄູ່ມືຕົວຢ່າງຖານຂໍ້ມູນ
1ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສ ຄັ້ງທີ II ປີ 1995ຄົວເຮືອນ– ນັກເດີນສໍາຫຼວດ
– ລະຫັດຈັດແບ່ງຂະແໜງເສດຖະກິດ ແລະ ອາຊີບ
– ສໍານວນຖານຂໍ້ມູນ
2ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສ ຄັ້ງທີ III ປີ 2005ຄົວເຮືອນ– ນັກເດີນສໍາຫຼວດ
– ນັກກວດກາ
– ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດຢູ່ຂັ້ນແຂວງ-ເມືອງ
– ສໍານວນຖານຂໍ້ມູນ
3ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສ ຄັ້ງທີ IV ປີ 2015ຄົວເຮືອນ– ນັກເດີນສໍາຫຼວດ
4ການສໍາຫຼວດສະຖິຕິເສດຖະກິດທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ I ປີ 2006– F1
– F2
– ນັກເດີນສໍາຫຼວດ
5ການສໍາຫຼວດສະຖິຕິເສດຖະກິດທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ II ປີ 2013– F1
– F2
– ນັກເດີນສໍາຫຼວດ
– ນັກກວດກາ
– ສໍານວນຖານຂໍ້ມູນ
6ການສໍາຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ I ປີ 1998/1999
7ການສໍາຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ II ປີ 2010/2011– F1
– F3
– F4
– F5
– ນັກເດີນສໍາຫຼວດ
8 ການສໍາຫຼວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ຖານໃຊ້ຈ່າຍຄັ້ງທີ II ປີ 1997-1998 (LECSII)
9ການສໍາຫຼວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ຖານໃຊ້ຈ່າຍຄັ້ງທີ III ປີ 2002-2003 (LECSIII)
10ການສໍາຫຼວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ຖານໃຊ້ຈ່າຍຄັ້ງທີ IV ປີ 2007-2008 (LECSIV)
11ການສໍາຫຼວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ຖານໃຊ້ຈ່າຍຄັ້ງທີ V ປີ 2012-2013 (LECSV)