ບັນດາຄູ່ມືການສຳຫຼວດຕ່າງໆ

ລ/ດ ຊື່ສຳຫຼວດ ແບບສອບຖາມ ປື້ມຄູ່ມື ຕົວຢ່າງຖານຂໍ້ມູນ
1 ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສ ຄັ້ງທີ II ປີ 1995 ຄົວເຮືອນ – ນັກເດີນສໍາຫຼວດ
– ລະຫັດຈັດແບ່ງຂະແໜງເສດຖະກິດ ແລະ ອາຊີບ
– ສໍານວນຖານຂໍ້ມູນ
2 ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສ ຄັ້ງທີ III ປີ 2005 ຄົວເຮືອນ – ນັກເດີນສໍາຫຼວດ
– ນັກກວດກາ
– ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດຢູ່ຂັ້ນແຂວງ-ເມືອງ
– ສໍານວນຖານຂໍ້ມູນ
3 ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສ ຄັ້ງທີ IV ປີ 2015 ຄົວເຮືອນ – ນັກເດີນສໍາຫຼວດ
4 ການສໍາຫຼວດສະຖິຕິເສດຖະກິດທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ I ປີ 2006 – F1
– F2
– ນັກເດີນສໍາຫຼວດ
5 ການສໍາຫຼວດສະຖິຕິເສດຖະກິດທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ II ປີ 2013 – F1
– F2
– ນັກເດີນສໍາຫຼວດ
– ນັກກວດກາ
– ສໍານວນຖານຂໍ້ມູນ
6 ການສໍາຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ I ປີ 1998/1999
7 ການສໍາຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ II ປີ 2010/2011 – F1
– F3
– F4
– F5
– ນັກເດີນສໍາຫຼວດ
8 ການສໍາຫຼວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ຖານໃຊ້ຈ່າຍຄັ້ງທີ II ປີ 1997-1998 (LECSII)
9 ການສໍາຫຼວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ຖານໃຊ້ຈ່າຍຄັ້ງທີ III ປີ 2002-2003 (LECSIII)
10 ການສໍາຫຼວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ຖານໃຊ້ຈ່າຍຄັ້ງທີ IV ປີ 2007-2008 (LECSIV)
11 ການສໍາຫຼວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ຖານໃຊ້ຈ່າຍຄັ້ງທີ V ປີ 2012-2013 (LECSV)