ຕິດຕໍ່ ສຖຕ


ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ບ້ານດົງນາໂຊກເໜືອ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ແຂວງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
ໂທ: (+856 21)214740, ແຟັກ: (+856 21)242022.
ອີເມລວ: lstats@lsb.gov.la ;
1. ຫ້ອງການ ເບີໂທ: (+856 21) 214740,ແຟັກ: (+856 21)242022
2. ກົມສະຖິຕິເສດຖະກິດ ເບີໂທ: (+856 21) 243670
3. ກົມສະຖິຕິສັງຄົມ ເບີໂທ: (+856 21) 716003,ແຟັກ: (+856 21)716004
4. ກົມສະຖິຕິສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ເບີໂທ: (+856 21) 264322,ແຟັກ: (+856 21) 264322