ຄະນະຊີ້ນຳລະດັບຊາດໃດ້ລົງຕິດຕາມພາກສະໜາມ ການສຳຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ III ປີ 2019/2020

ໃນວັນທີ 10/12/2020 ຄະນະຊີ້ນຳລະດັບຊາດໃດ້ລົງຕິດຕາມພາກສະໜາມ ການສຳຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ III ປີ  2019/2020 ນຳພາໂດຍທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ

ການສໍາຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ III ປີ 2019/2020 ໃນໂອກາດລົງຊຸກຍູ້ການສໍາຫຼວດ

ຢູ່ ສາມແຂວງພາກໃຕ້ ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື ລະຫວ່າງທີ 24/11-15/12/2020

ໂດຍປະຕິບັດຕາມ ເນື້ອໃນຈິດໃຈຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 46/ນຍ ວ່າດ້ວຍການອານຸມັດ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດສຳລັບການສໍາຫຼວດດັ່ງກ່າວ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. ສະນັ້ນ, ຂໍ້ມູນຈາກການສໍາຫຼວດສະຖິຕິກະສິກຳທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ III ນີ້ ຈະເປັນຫຼັກຖານອັນສໍາຄັນ ຢັ້ງຢືນໃຫ້ເຫັນໄດ້ໝາກຜົນຂອງການປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາດັ່ງກ່າວ ແລະ ທັງເປັນຂໍ້ມູນ ທີ່ສ່ອງແສງຄວາມເປັນຈີງໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໄດ້ເຫັນໄດ້ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ​ໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ທາງດ້ານ ການຜະລິດກະສິກຳ, ການຄອບຄອງດິນກະສິກຳ, ​ເນື້ອທີ່, ການນຳໃຊ້ດິນ, ການປຸກຝັງ, ການລ້າງສັດ, ການປະມົງ ລວມທັງ ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ​ແລະ ​ແຮງງານ ​ໃນການຜະລິດກະສິກຳ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ການ ວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 9 (2021-2025) ກໍ່ຄືການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ ໄປສູ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ສີຂຽວ ໃນປີ 2030, ນໍາພາປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ ນໍາພາປະເທດຫຼຸດພົ້ນຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2025.

ການສຳຫຼວດສະຖິຕິກະສິກຳໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເປັນຂີດໝາຍທີ່ສໍາຄັນໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນທາງດ້ານກະສິກຳໃນຮອບໄລຍະ 10 ປີ ຂອງ ສປປ ລາວ. ເຊິ່ງເປັນບ່ອນອີງທີ່ສຳຄັນໃຫ້ແກ່ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ ສະພາບການຜະລິດກະສິກຳ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຕົ້ນຕໍສຳລັບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ໃນການວາງແຜນ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ແລະເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 2030 ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ, ການຄຸ້ມຄອງທີດິນກະສິກຳ, ການນຳໃຊ້ດິນກະສິກໍາ, ປະສິດຕິພາບໃນການນໍາໃຊ້ລະບົບຊົນລະປະທານ, ການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະການປະມົງ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຕີລາຄາ ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ.

ການລົງຕິຕາມພາກສະໜາມຂອງຄະນະຊີ້ນຳການສຳຫຼວດຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍດັ່ງນີ້:

  • ເພື່ອລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້, ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳຄະນະຊີ້ນຳລະດັບແຂວງ, ຫ້ອງການສຳຫຼວດຂັ້ນແຂວງ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງແຕ່ລະຂັ້ນ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລົງສຳຫຼວດພາກສະໜາມ ໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນທີ່ກຳນົດ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ;
  • ຮັບຟັງການລາຍງານບັນຫາຕ່າງໆ ພາກສະໜາມຂອງແຂວງ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳຊຸກຍູ້ແຂວງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆພາກສະໜາມເພື່ອໃຫ້ການສຳຫຼວດໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດຕາມຈຸດປະສົງຄາດໝາຍ;
  • ລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຈຸດປະສົງຂອງການສຳຫຼວດເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ, ຊາວກະສິກອນ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ນັກເດີນສຳຫຼວດ ໃນໄລຍະການລົງສຳພາດ.

ໃນການລົງຕິດຕາມຂອງຄະນະຊີ້ນຳລະດັບຊາດໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອພົບກັບຄະນະຊີ້ນຳຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ, ເພື່ອປຶກສາຫາລືແຜນການລົງສຳຫຼວດ, ຂໍ້ສະດວກຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳໃນການລົງພາກສະໜາມ; ຢ້ຽມຢາມຫ້ອງການສຳຫຼວດຂັ້ນເມືອງ, ບ້ານ ທີ່ເຫັນວ່າມີບັນຫາ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳຊຸກຍູ້ການລົງດຳເນີນພາກສະໜາມ;