ກົດໝາຍ, ດຳລັດ ແລະຍຸດທະສາດ

ເລກທີເອກະສານ ວັນປະກາດໃຊ້ ເລື່ອງ
140/ນຍ 20 ສິງຫາ 2002 ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
03/ສພຊ 30 ມິຖຸນາ 2010 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ
24/ສພຊ 11 ພຶດສະພາ 2017 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ (ສະບັບປັບປຸງ)
51/ຍນ 25 ກຸມພາ 2011 ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (ສະບັບເກົ່າ)
561/ຍນ 31 ທັນວາ 2018 ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
19/ຍນ 31 ທັນວາ 2018 ຄໍາສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິ ລະບົບສາຍຂວາງ
250/ນຍ 13 ພຶດສະພາ 2010 ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 2010-2020
142/ລບ 05 ພຶດສະພາ 2017 ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແບບຢືນຍົງ 2016-2025 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030
682/ນຍ 24 ທັນວາ 2021 ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
1544/ກຜທ 21 ມີຖຸນາ 2023 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍລະບອບການລາຍງານ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ