ການຝຶກອົບຮົມການອັບໂຫຼດຂໍ້ມູນລົງເວັບໄຊ ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 06-10/09/2021 ທີ່ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ

ໃນຕອນເຊົ້າເວລາ 8:30 ວັນທີ 06 ກັນຍາ 2021 ກົມບໍລິການສະຖິຕິ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດຝຶກອົບຮົມການອັບໂຫຼດຂໍ້ມູນລົງເວັບໄຊ ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 06-10/09/2021 ທີ່ໂຮງແຮມແກຣນລີເວຊາຍ 2, ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຄໍາພັນ ຈະເລີນຜົນ ຫົວໜ້າກົມບໍລິການສະຖິຕິ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ມີຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ພະນັກງານວິຊາການຈາກບັນດາກົມ, ຫ້ອງການ ພາຍໃນສູນສະຖິິຕິແຫ່ງຊາດ, ພະນັກງານວິຊາການຈາກສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 23 ທ່ານ. ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອ:

  1. ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສະຖິຕິໃນບັນດາເວບໄຊ ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ເວບໄຊຫຼັກ ແລະ ຍ່ອຍ ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (https://www.lsb.gov.la/), LAOSIS Database (https://laosis.lsb.gov.la/), ເວບໄຊຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ແລະ ການບໍລິການຂໍ້ມູນ (LAOSIS Database), ເວບໄຊສະຫລຸບຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ e-GDDS (https://www.lsb.gov.la/lsb-la.htm), ເວບໄຊຖານຂໍ້ມູນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ສຳລັບ ສປປ ລາວ (https://www.lsb.gov.la/sdg/), ເວບໄຊສໍາຫຼັບຮັບໃຊ້ພາຍ ສຖຕ (https://www.lsb.gov.la/agenda),          ເວບໄຊຂອງສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ (https://psc-vt.lsb.gov.la/, https://psc-vi.lsb.gov.la/) ແລະ ເວບໄຊອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ.
  2. ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ທີມງານສ້າງ ແລະ ພັດທະນາເວບໄຊ, ທີມງານຜະລິດ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ, ທີມງານອັບໂຫຼດຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ. ຂັ້ນຕອນການກະກຽມຂໍ້ມູນ, ກວດແກ້ ແລະ ອະນຸມັດຮັບຮອງຂໍ້ມູນຈາກຄະນະຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຂັ້ນຕອນການອັບໂຫຼດຂໍ້ມູນລົງແຕ່ລະເວບໄຊ.
  3. ມີການແລກປ່ຽນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນລະຫວ່າງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ກັບຜູ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສະຖິຕິເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງເວບໄຊ ຂອງ ກົມບໍລິການສະຖິຕິ ແລະ ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ການຜະລິດ, ສະໜອງ ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ເພື່ອມາອັບໂຫຼດໃສ່ເວບໄຊ ໂດຍສະເພາະກົມສະຖິຕິເສດຖະກິດ, ກົມສະຖິຕິສັງຄົມ ແລະ ຫ້ອງການ, ເກັບກໍາສັງລວມ ແລະ ປະເມີນຄໍາຄິດເຫັນຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ ເພື່ອມາປັບປຸງເວບໄຊ ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
  4. ປັບປຸງໂຄງສ້າງ ແລະ ໜ້າຕ່າງ ຂອງແຕ່ລະ Web Page ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ທັງພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ.
  5. ການຝຶກທົດລອງຕົວຈິງໄປແຕ່ລະຂັ້ນຕອນເຊັ່ນ: ການປັບປຸງໂຄງສ້າງ, ໜ້າຕ່າງ, ການກະກຽມຂໍ້ມູນ ແລະ ການອັບໂຫຼດຂໍ້ມູນລົງເວບໄຊ…

ການຝືກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ຖືວ່າແມ່ນເປັນບາດກ້າວໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນໃນການພັດທະນາການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊສ໌ ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ເຂົ້າເຖິງໄດ້ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ. ໜ້າຕ່າງ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສະຖິຕິ ໄດ້ມີການປັບປຸງ ທັນກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້, ພ້ອມກັນນັ້ນ ຍັງເປັນທິດທາງໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊສ໌ ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດໃນຕໍ່ໜ້າ.