ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ

ໂດຍຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ບົນພື້ນຖານການເຫັນດີ, ເອກະພາບ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ດັ່ງນັ້ນສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຈິ່ງມີຫົວໜ້າສູນ 1 ທ່ານ, ມີຮອງຫົວໜ້າສູນ 1 ທ່ານ, ມີ 1 ຫ້ອງການ ແລະ 3 ກົມ.

1. ຫ້ອງການ.
ແມ່ນການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ຄະນະນໍາຂອງ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໃນການເປັນໃຈກາງ ການຮ່ວມມື້ປະສານງານພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ທາງດ້ານວຽກງານສະຖິຕິ, ວຽກງານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ກວດກາ, ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ, ຂາເຂົ້າ- ຂາອອກ, ເລຂານຸການ, ພິທີການ,ບໍ່ລິຫານຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ-ການເງິນ ແລະ ສັບສິນຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ. ປະກອບມີ 4 ພະແນກ: ຈັດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາ, ພະແນກສັງລວມ ແລະ ຮ່ວມມື, ພະແນກ ການເງິນ, ພະແນກ ບໍລິຫານ.
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

2. ກົມສະຖິຕິເສດຖະກິດ.
ແມ່ນການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາ ທິການ ໃຫ້ແກ່ຄະນະນໍາ ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ດ້ານວຽກງານເສດຖະກິດ ໃນລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ. ປະກອບມີ 3 ພະແນກ ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພັດທະນາ, ພະແນກ ສະຖິຕິຂະແໜງການ ແລະ ລາຄາ, ພະແນກ ການບັນຊີແຫ່ງຊາດ.
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມສະຖິຕິເສດຖະກິດ

3. ກົມສະຖິຕິສັງຄົມ.
ແມ່ນການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ຄະນະນໍາຂອງ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໃນການເປັນໃຈກາງປະສານງານ ດ້ານວິຊາການສະຖຕິສັງຄົມ ແລະ ສິງແວດລ້ອມ ໃນລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແຕ່ສູນການຮອດ ທ້ອງຖິ່ນ, ເປັນສູນກາງໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດການເກັບກໍາ, ການຜະລິດ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ແລະ ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິສັງຄົມ ແລະ ສິງແວດລ້ອມ ຕາມຫຼັກວິທະຍາສາດສະຖິຕິ ຂອງສ ປ ປ ລາວ.ປະກອບມີ 3ພະແນກ: ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິໄຈ, ພະແນກ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ພະແນກ ທະບຽນສະຖິຕິ.
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມສະຖິຕິສັງຄົມ

4. ກົມບໍລິການສະຖິຕິ.
ແມ່ນການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ຄະນະນໍາຂອງ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໃນການເປັນໃຈກາງເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ, ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາໂຄງລາງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສືສານ, ຖານຂໍ້ມູນ, ລະບອບວິທະຍາສະຖິຕິ ແລະ ສ້າງແຜນ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃນລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແຕ່ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ, ເພືອຮັບປະກັນ ໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ, ການເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ຕາມຫຼັກການຟຶ້ນຖານ ຂອງວຽກງານສະຖິຕິ. ປະກອບມີ 3 ພະແນກ: ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ, ພະແນກ ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ,ພະແນກ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່.
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມບໍລິການສະຖິຕິ

5. ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນສະຖິຕິ ປະຈຳແຂວງ,ເມືອງ,ເທດສະບານ ແລະ ບ້ານ.
ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນ ຂຽນຫຍໍ້ດ້ວຍຕົວອັກສອນວ່າ “ສຕຂ” ຂຽນເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ Provincial Statistics Centre (PSC), ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ນະຄອນ, ສ່ວນດ້ານວິຊາການ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ງົບປະມານ ຂຶ້ນກັບສາຍຕັ້ງ. ສຳລັບຊີວິດການເມືອງ ແມ່ນຂຶ້ນກັບພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນແຂວງ, ນະຄອນ ມີພາລະບົດບາດໃນການເກັບກຳ, ສັງລວມ, ປຸງແຕ່ງ, ວິໄຈຂໍ້ມູນ, ເຜີຍແຜ່, ພ້ອມທັງລາຍງານສະຖິຕິທາງການ ກ່ຽວກັບສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນລະດັບແຂວງ, ນະຄອນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສູນສະຖິຕິ ປະຈຳແຂວງ,ເມືອງ,ເທດສະບານ ແລະ ບ້ານ