ການຈັດຕັ້ງ


ໂດຍຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ບົນພື້ນຖານການເຫັນດີ, ເອກະພາບ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ດັ່ງນັ້ນສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຈິ່ງມີຫົວໜ້າສູນ 1 ທ່ານ, ມີ 1 ຫ້ອງການ ແລະ 3 ກົມ.

1. ຫ້ອງການ.
ຫ້ອງການ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ມີຊື່ຫຍໍ້ເປັນຕົວອັກສອນວ່າ “ຫກ”, ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ Cabinet of Lao Statistics Bureau ມີຊື່ ຫຍໍ້ເປັນຕົວອັກສອນວ່າ “CAB” ແມ່ນການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ຄະນະນໍາຂອງ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ໃນວຽກງານຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ, ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານວຽກງານຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ວຽກງານການຮ່ວມມື, ວຽກງານຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ແລະ ກວດກາ, ວຽກງານຄຸ້ມຄອງການເງິນ ແລະ ຊັບສິນຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ລະບົບໄອຊີທີ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ຕາມທີໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ.
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງຫ້ອງການສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

2. ກົມສະຖິຕິເສດຖະກິດ.
ກົມສະຖິຕິເສດຖະກິດ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ມີຊື່ຫຍໍ້ເປັນຕົວອັກສອນວ່າ “ກສກ”, ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ Department of Economic Statistics ມີຊື່ ຫຍໍ້ເປັນຕົວອັກສອນວ່າ “DES” ແມ່ນການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ຄະນະນໍາຂອງ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ໃນວຽກງານສະຖິຕິເສດຖະກິດ, ເປັນສູນກາງປະສານງານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາການດ້ານສະຖິຕິເສດຖະກິດ ຕາມຫລັກວິທະຍາສາດສະຖິຕິ ແລະ ຕາມຫລັກການຟື້ນຖານ ກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ ທີໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ.
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ກົມສະຖິຕິເສດຖະກິດ

3. ກົມສະຖິຕິສັງຄົມ.
ກົມສະຖິຕິສັງຄົມ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ມີຊື່ຫຍໍ້ເປັນຕົວອັກສອນວ່າ “ກສຄ”, ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ Department of Social Statistics ມີຊື່ ຫຍໍ້ເປັນຕົວອັກສອນວ່າ “DSS” ແມ່ນການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ຄະນະນໍາຂອງ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ໃນວຽກງານສະຖິຕິສັງຄົມ, ເປັນສູນກາງປະສານງານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາການດ້ານສະຖິຕິສັງຄົມ ຕາມຫລັກວິທະຍາສາດສະຖິຕິ ແລະ ຕາມຫລັກການຟື້ນຖານ ກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ ທີໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ.
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ກົມສະຖິຕິສັງຄົມ

4. ກົມສະຖິຕິສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມໝັັ້ນຄົງ.
ກົມສະຖິຕິສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມໝັັ້ນຄົງ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ມີຊື່ຫຍໍ້ເປັນຕົວອັກສອນວ່າ “ກສສຄ”, ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ Department of Environment and Stability Statistics ມີຊື່ ຫຍໍ້ເປັນຕົວອັກສອນວ່າ “DESS” ແມ່ນການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ຄະນະນໍາຂອງ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນວຽກງານສະຖິຕິສິງແວດລ້ອມແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ເປັນສູນກາງປະສານງານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາການດ້ານສະຖິຕິສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມໝັັ້ນຄົງ ຕາມຫລັກວິທະຍາສາດສະຖິຕິ ແລະ ຕາມຫລັກການຟື້ນຖານ ກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ ທີໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ.
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ກົມສະຖິຕິສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມໝັັ້ນຄົງ

5. ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນສະຖິຕິ ປະຈຳແຂວງ,ເມືອງ,ເທດສະບານ ແລະ ບ້ານ.
ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນ ຂຽນຫຍໍ້ດ້ວຍຕົວອັກສອນວ່າ “ສຕຂ” ຂຽນເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ Provincial Statistics Centre (PSC), ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ນະຄອນ, ສ່ວນດ້ານວິຊາການ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ງົບປະມານ ຂຶ້ນກັບສາຍຕັ້ງ. ສຳລັບຊີວິດການເມືອງ ແມ່ນຂຶ້ນກັບພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນແຂວງ, ນະຄອນ ມີພາລະບົດບາດໃນການເກັບກຳ, ສັງລວມ, ປຸງແຕ່ງ, ວິໄຈຂໍ້ມູນ, ເຜີຍແຜ່, ພ້ອມທັງລາຍງານສະຖິຕິທາງການ ກ່ຽວກັບສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນລະດັບແຂວງ, ນະຄອນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນສະຖິຕິ ປະຈຳແຂວງ,ເມືອງ,ເທດສະບານ ແລະ ບ້ານ