ກອງປະຊຸມອະນຸກຳມະການວຽກງານແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ ຂອງຄະນະກຳມາທິການສະຖິຕິອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 27

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28 ຫາ 29 ກຸມພາ 2024 ທີ່ວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມອະນຸກຳມະການວຽກງານແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ ຂອງຄະນະກຳມາທິການສະຖິຕິອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 27 (The 27th Meeting of ACSS Sub-Committee on Planning and Coordination: SCPC27) ຂຶ້ນ ພາຍໃນໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ນາງ ເພັດສະໝອນ ສອນ, ຮອງຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະທານຮ່ວມຂອງປະເທດມາເລຍເຊຍ ແລະ ສະຖິຕິອາຊຽນ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກສະມາຊິກ 10 ປະເທດອາຊຽນ, ປະເທດຕີມໍເລດສ໌ເຕ, ສະຖິຕິກອງເລຂາອາຊຽນ, ກົມອາຊຽນ, ກະຊວງຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາຄະນະໜ່ວຍງານວິຊາການຈາກສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມນຳສະເໜີ ແລະ ປຶກສາຫາລືບັນດາຫົວຂໍ້ສໍາຄັນທີ່ກຳນົດໃນວາລະ ໂດຍໄດ້ທົບທວນຄືນແຜນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ໄດ້ຕົກລົງໃນກອງປະຊຸມຄະນະກຳມາທິການສະຖິຕິອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 13 (ASEAN Community Statistical System Committee: ACSS13) ທີ່ຜ່ານມາ, ການຜະລິດ, ການເຜີຍແຜນ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນ, ແຜນບູລິມະສິດໃນປີ 2024 ແລະ ຮ່າງແຜນພັດທະນາສະຖິຕິພາກພື້ນ ຫຼັງປີ 2025 ທົບທວນບັນດາຕົວຊີ້ບອກໃນລະດັບຊາດ ແລະ ພາກພື້ນ ເພື່ອສະໜອງເຂົ້າໃນວຽກງານ 3 ເສົ້າຄຳອຊຽນ, ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂໍ້ມູນ, ປະສິດທິພາບໃນການຜະລິດສະຖິຕິທາງການ ລວມທັງດ້ານຫຼັກການດ້ານສະຖິຕິ ແລະ ປຶກສາກອບ ວຽກງານອາຊຽນຊ່ວຍອາຊຽນ. ເນື້ອໃນຜົນກອງປະຊຸມນີ້ ເປັນການກະກຽມເພື່ອກ້າວໄປສູ່ກອງປະຊຸມກຳມະການສະຖິຕິອາຊຽນໃນເດືອນ ພະຈິກ 2024 ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ສປປ ລາວ