ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊານ ໃນການກະກຽມການສຳຫລວດພົນລະເມືອງ ແລະທີຢູ່ອາໄສທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ V ປີ 2025

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊານຈາກອົງການ UNFPA ໃນການກະກຽມທາງດ້ານເນື້ອໃນແບບສອບຖາມ, ລະບົບການເກັບກຳຂໍ້ມູນ (CAPI), ການວິເຄາະວິໄຈ ປະເມີນຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ລະບົບການບໍລິຫານ ຄຸ້ມຄອງການສໍາຫຼວດແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ ເພື່ອກໍານົດແນວທາງວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ເຫມາະສົມ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເປັນເອະພາບດ້ານຫຼັກການ ຂະບວນການ ຂອງການເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະມີປະສິດທິຜົນສູງ ສຳລັບການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ V ປີ 2025, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13-29 ກັນຍາ 2023, ທີ່ໂຮງແຮມເລີທາດຫຼວງ ດໍຣ ບູຕິກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານຈາກອົງການ UNFPA.
ກອງປະຊຸມສໍາມະນາໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດ ເວລາ 9:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 14 ກັນຍາ 2023 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ເພັດສະໝອນ ສອນ ຮອງຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໄດ້ກ່າວມີຄຳເຫັນ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາຕໍ່ກອງປະຊຸມສໍາມະນາມີບາງຈຸດສໍາຄັນດັ່ງນີ້: ໃຫ້ທີມງານວິຊາການຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດສຸມໃສ່ເຂົ້າຮ່ວມ, ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນ, ຍາດແຍ່ງເອົາຄວາມຮູ້ ແລະປະສົບການຈາກບັນດາຊ່ຽວຊານເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການສໍາຫຼວດ, ການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ລະບົບແຜນທີ່ (GIS), ລະບົບໄອຊີທີເຂົ້າໃນການສໍາຫຼວດ ແລະ ດ້ານເຕັກນິກວິຊາການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສໍາຫຼວດມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງສຸດ. ກອງປະຊຸມສໍາມະນາຄັ້ງນີ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ຄະນະສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຄະນະຫ້ອງການ, ກົມສະຖິຕິສັງຄົມ, ກົມສະຖິຕິເສດຖະກິດ ແລະ ກົມສະຖິຕິສິ່ງແວດລ້ອມ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງພາຍໃນ ລວມທັງໝົດ 20 ທ່ານ ຍິງ 6 ທ່ານ.
ຈຸດປະສົງກອງປະຊຸມສໍາມະນາໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ມີເນື້ອໃນສຸມໃສ່ດັ່ງນີ້:
 ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ທົບທວນກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບຂອງການສໍາຫຼວດ, ແບບສອບຖາມ, ງົບປະມານ ແລະ ລະບົບເກັບກໍາຂໍ້ມູນ CAPI;
 ລົງທົດລອງນໍາໃຊ້ລະບົບເກັບກໍາຂໍ້ມູນ CAPI.
ເພື່ອການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຂອງການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ໂດຍສະເພາະເປົ້າໝາຍຂອງການສໍາຫຼວດ, ປັດໃຈຂອງຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຕົວຊີ້ບອກ, ການບໍລິຫານຈັດການ ແລະຄວບຄຸມ ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນຂະບວນການສຳຫລວດ ເຊັ່ນວ່າ: ການຈັດຊື້ອຸປະກອນ ແລະ ການແຈກຢາຍອຸປະກອນ, ເນື້ອໃນແບບສອບຖາມເກັບກຳ ເພື່ອສ້າງຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນການສໍາຫຼວດ, ກ່ຽວກັບລະບອບວິທີ, ຂອບເຂດ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງການສໍາຫຼວດປະເມີນຄຸນນະພາບ ຫັຼງການສໍາຫຼວດໃຫຍ່, ກະກຽມບົດສະເໜີ, ບົດຕົວຢ່າງ, ໂປຣແກຣມເກັບກໍາຂໍ້ມູນ CAPI ສໍາລັບຝຶກອົບຮົມການເກັບກໍາຂໍ້ມູນການສໍາຫຼວດ ແລະ ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການລົງທົດລອງດ້ວຍລະບົບ CAPI.
ໃນໄລຍະກອງປະຊຸມສໍາມະນາໄດ້ລົງໄປທົດລອງໂປຣແກຣມເກັບກໍາຂໍ້ມູນການຂື້ນບັນຊີຄົວເຮືອນຢູ່ບ້ານຕົວເມືອງ ຂອງເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ແລະ ບ້ານຊົນນະບົດ ເມືອງນາຊາຍທອງ ໃນວັນທີ 27-28 ກັນຍາ 2023 ຫຼັງຈາກນັ້ນວັນທີ 29 ກັນຍາ 2023 ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ສໍາຫຼັບກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊານ ກ່ຽວກັບການກະກຽມການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສ ຄັ້ງທີ V ປີ 2025 ກັບກັບ ຄະນະນໍາຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ທີ່ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ.