ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ວຽກງານການຂຽນ ຄູ່ມືການສັງລວມຄິດໄລ່ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ລະດັບຊາດ, ລະດັບແຂວງ ແລະ ບົດແນະນໍາສໍາລັບຂັ້ນເມືອງ,

ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ວຽກງານການຂຽນ ຄູ່ມືການສັງລວມຄິດໄລ່ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ລະດັບຊາດ, ລະດັບແຂວງ ແລະ ບົດແນະນໍາສໍາລັບຂັ້ນເມືອງ, ໃນຄັ້ງວັນທີ 04 – 15 ມີນາ 2024, ທີ່ທ່າລາດ, ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ນ ເພັດສະໝອນ ສອນ, ຮອງຫົວໜ້າສູນສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງມີ ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຈາກກົມສະຖິຕິເສດຖະກິດ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຄະນະພະແນກ ພ້ອມທັງວິຊາການທີ່ມາຈາກ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ ແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເຂົ້າຮ່ວມໃນຄັ້ງນີ້.

ການຂຽນຄູ່ມືການສັງລວມຄິດໄລ່ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ລະດັບຊາດ, ລະດັບແຂວງ ແລະ ບົດແນະນໍາສໍາລັບຂັ້ນເມືອງ ແມ່ນໜຶ່ງໃນແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈໍາປີ 2024 ຂອງ ກົມສະຖິຕິເສດຖະກິດ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ ແລະ ປັບປຸງຄູນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ, ໂດຍສະເພາະໃນວຽກງານ ສະຖິຕິເສດຖະກິດ ຕາມແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດແບບຍືນຍົງ 2016-2025 ແລະ ວິໄສທັດ 2030.

ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍທິດທາງແຜນການ ປີ 2024, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໄດ້ກຳນົດວຽກຈຸດສຸມ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ຢ່າງແຂງແຮງເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການຫັນປ່ຽນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ທາງດ້ານການຜະລິດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາການດ້ານສະຖິຕິ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ຮ່ວມມືຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດສະຖິຕິ ເພື່ອພັດທະນາວຽກງານໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງກ້າວໄປສູ່ຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານຫຼັກວິທະຍາສາດສະຖິິຕິ ໂດຍສຸມໃສ່ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການເກັບກຳ ແລະ ລາຍງານຂໍ້ມູນສະຖິຕິພື້ນຖານ ໃນລະດັບຊາດ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ. ສະນັ້ນ, ການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບອບວິທີການຄິດໄລ່ ເພື່ອປະເມີນສະພາບເສດຖະກິດ ໂດຍມີ GDP ທີ່ເປັນຕົວຊີ້ບອກຫຼັກນໍາໃຊ້ໃນການວັດແທກການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຈຶ່ງເປັນທາງເລືອກທີ່ນໍາໃຊ້ ໃນລະດັບຊາດ ແລະ ແຂວງ, ສ່ວນໃນລະດັບເມືອງ ກໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕິດຕາມ ຊຶ່ງຈະນໍາໃຊ້ບາງຕົວຊີ້ບອກທີ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ເໝາະສົມ ເຊັ່ນ: ດັດຊະນີການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ, ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນໃນແຂວງ, ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອນໍາໃຊ້ການວັດແທກໃນລະດັບເມືອງ. 

          ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ ເພື່ອຮ່າງຄູ່ມືການສັງລວມຄິດໄລ່ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ໃນລະດັບຊາດ, ຮ່າງຄູ່ມືການສັງລວມຄິດໄລ່ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ໃນລະດັບແຂວງ, ແລະ ບົດແນະນໍາການປະເມີນການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດຂອງເມືອງ ແລະ ທົບທວນ ແລະ ຮັບຟັງ ການສັງລວມຄິດໄລ່ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ  (GDP) ຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ສໍາລັບ ແຂວງທີ່ໄດ້ປັບປຸງປີຖານແລ້ວ (ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ), ແຂວງ ທີ່ມີແຜນການປັບປຸງປີຖານໃໝ່ (ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ແລະ ແຂວງ ວຽງຈັນ) ແລະ ລະບອບການເກັບກຳສັງລວມຂໍ້ມູນຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ.