ກອງປະຊຸມສະຫລຸບວຽກງານສະຖິຕິທົ່ວປະເທດປະຈຳປີ 2020 ຫົວຂໍ້: “ຂໍ້ມູນສະຖິຕິເພື່ອວາງນະໂຍບາຍ”

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 03 ກຸມພາ 2021 ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຖິຕິທົ່ວປະເທດປະຈຳປີ 2020 ຫົວຂໍ້: “ຂໍ້ມູນສະຖິຕິເພື່ອວາງນະໂຍບາຍ” ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 3-5/2/2021 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 4, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ນາງ ພອນສະຫຼີ ສຸກສະຫວັດ, ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ກອງປະຊຸມທີ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ວຽກງານລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ  ເຊິ່ງໄດ້ຈັດໄປພ້ອມໆ ກັນກັບກອງປະຊຸມແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກອງປະຊຸມແຜນການການລົງທຶນ-ການເງິນປະຈຳປີ 2020, ກອງປະຊຸມມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຈຳນວນ 151 ທ່ານ ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  1. ສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິິຕິ ທົ່ວລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ປີ 2020, ກໍານົດທິິດທາງສຸມປີ 2021 ແລະ ຮ່າງທິດທາງແຜນ 5 ປີ ຂອງລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2021-2025)
  2. ການເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການຜະລິດຂໍ້ມູນສະຖິຕິເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ໂດຍສະເໜີ ແລະ ຮັບຮອງບັນດາຕົວຊີ້ບອກເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG);

3. ວຽກການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ຜະລິດສະຖິຕິເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງຈະໄດ້ລົງເລິກສະຖິຕິຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ (ຂັ້ນບ້ານ) ແລະ ວຽກງານການສໍາຫຼວດຂອງລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຖານຂໍ້ມູນ, ວຽກເຜີຍແຜ່.