ຄະນະຊີ້ນຳລະດັບຊາດໃດ້ລົງຕິດຕາມພາກສະໜາມ ການສຳຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ III ປີ 2019/2020 ນຳພາໂດຍທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ

ໃນວັນທີ 10/12/2020 ຄະນະຊີ້ນຳລະດັບຊາດໃດ້ລົງຕິດຕາມພາກສະໜາມ ການສຳຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ III ປີ  2019/2020 ນຳພາໂດຍທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ

ການສໍາຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ III ປີ 2019/2020 ໃນໂອກາດລົງຊຸກຍູ້ການສໍາຫຼວດ

ຢູ່ ສາມແຂວງພາກໃຕ້ ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື ລະຫວ່າງທີ 24/11-15/12/2020

ໂດຍປະຕິບັດຕາມ ເນື້ອໃນຈິດໃຈຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 46/ນຍ ວ່າດ້ວຍການອານຸມັດ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດສຳລັບການສໍາຫຼວດດັ່ງກ່າວ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. ສະນັ້ນ, ຂໍ້ມູນຈາກການສໍາຫຼວດສະຖິຕິກະສິກຳທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ III ນີ້ ຈະເປັນຫຼັກຖານອັນສໍາຄັນ ຢັ້ງຢືນໃຫ້ເຫັນໄດ້ໝາກຜົນຂອງການປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາດັ່ງກ່າວ ແລະ ທັງເປັນຂໍ້ມູນ ທີ່ສ່ອງແສງຄວາມເປັນຈີງໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໄດ້ເຫັນໄດ້ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ທາງດ້ານ ການຜະລິດກະສິກຳ, ການຄອບຄອງດິນກະສິກຳ,ເນື້ອທີ່, ການນຳໃຊ້ດິນ, ການປຸກຝັງ, ການລ້າງສັດ, ການປະມົງ ລວມທັງ ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືແລະແຮງງານໃນການຜະລິດກະສິກຳ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ການ ວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 9 (2021-2025) ກໍ່ຄືການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ ໄປສູ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ສີຂຽວ ໃນປີ 2030, ນໍາພາປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ ນໍາພາປະເທດຫຼຸດພົ້ນຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2025.

ການສຳຫຼວດສະຖິຕິກະສິກຳໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເປັນຂີດໝາຍທີ່ສໍາຄັນໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນທາງດ້ານກະສິກຳໃນຮອບໄລຍະ 10 ປີ ຂອງ ສປປ ລາວ. ເຊິ່ງເປັນບ່ອນອີງທີ່ສຳຄັນໃຫ້ແກ່ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ ສະພາບການຜະລິດກະສິກຳ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຕົ້ນຕໍສຳລັບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ໃນການວາງແຜນ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ແລະເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 2030 ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ, ການຄຸ້ມຄອງທີດິນກະສິກຳ, ການນຳໃຊ້ດິນກະສິກໍາ, ປະສິດຕິພາບໃນການນໍາໃຊ້ລະບົບຊົນລະປະທານ, ການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະການປະມົງ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຕີລາຄາ ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ.

ການລົງຕິຕາມພາກສະໜາມຂອງຄະນະຊີ້ນຳການສຳຫຼວດຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍດັ່ງນີ້:

  • ເພື່ອລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້, ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳຄະນະຊີ້ນຳລະດັບແຂວງ, ຫ້ອງການສຳຫຼວດຂັ້ນແຂວງ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງແຕ່ລະຂັ້ນ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລົງສຳຫຼວດພາກສະໜາມ ໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນທີ່ກຳນົດ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ;
  • ຮັບຟັງການລາຍງານບັນຫາຕ່າງໆ ພາກສະໜາມຂອງແຂວງ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳຊຸກຍູ້ແຂວງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆພາກສະໜາມເພື່ອໃຫ້ການສຳຫຼວດໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດຕາມຈຸດປະສົງຄາດໝາຍ;
  • ລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຈຸດປະສົງຂອງການສຳຫຼວດເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ, ຊາວກະສິກອນ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ນັກເດີນສຳຫຼວດ ໃນໄລຍະການລົງສຳພາດ.

ໃນການລົງຕິດຕາມຂອງຄະນະຊີ້ນຳລະດັບຊາດໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອພົບກັບຄະນະຊີ້ນຳຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ, ເພື່ອປຶກສາຫາລືແຜນການລົງສຳຫຼວດ, ຂໍ້ສະດວກຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳໃນການລົງພາກສະໜາມ; ຢ້ຽມຢາມຫ້ອງການສຳຫຼວດຂັ້ນເມືອງ, ບ້ານ ທີ່ເຫັນວ່າມີບັນຫາ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳຊຸກຍູ້ການລົງດຳເນີນພາກສະໜາມ;

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.