ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການວິໄຈຂໍ້ມູນ ແລະ ຂຽນບົດລາຍງານເບື້ອງຕົ້ນຜົນຂອງການສຳຫຼວດວິສາຫະກິດ ແລະ ຫ້າງຮ້ານປະຈຳປີ 2022

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການວິໄຈຂໍ້ມູນ ແລະ ຂຽນບົດລາຍງານເບື້ອງຕົ້ນຜົນຂອງການສຳຫຼວດວິສາຫະກິດ ແລະ ຫ້າງຮ້ານປະຈຳປີ 2022, ໃນຄັ້ງວັນທີ 12 – 15 ກຸມພາ 2024, ທີ່ໂຮງແຮມທະວີສຸກ, ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ຄຳພັນ ຈະເລີນຜົນ, ຫົວໜ້າກົມສະຖິຕິເສດຖະກິດ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງມີ ວິຊາການຈາກກົມສະຖິຕິເສດຖະກິດ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຈາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ເຂົ້າຮ່ວມໃນຄັ້ງນີ້.
ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງໃນການຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 2016 – 2025 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ; ເພື່ອເປັນການເອກະພາບກັນທາງດ້ານລະບອບວີທີ, ຫຼັກການໃນການວິໄຈຂໍ້ມູນ ແລະ ການຂຽນບົດລາຍງານ ຂອງການສຳຫລວດວິສາຫະກິດ ແລະ ຫ້າງຮ້ານ ປີ 2022; ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງຈຳນວນໜຶ່ງ ກ່ຽວກັບວຽກງານການວິໄຈຂໍ້ມູນ ແລະ ການຂຽນບົດລາຍງານ ເພື່ອເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນງານຂອງການສຳຫຼວດວິສາຫະກິດ ແລະ ຫ້າງຮ້ານ ປີ 2022 ໃຫ້ສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.