ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜະລິດສະຖິຕິພົນລະເມືອງຈາກລະບົບການຈົດທະບຽນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ຮ່ວມກັບບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ.

ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 26 ກຸມພາ 2021 ໄດ້ມີກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການຜະລິດສະຖິຕິພົນລະເມືອງຈາກລະບົບການຈົດທະບຽນ, ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ຮ່ວມກັບບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຢູ່ທີ່ ສຳນັກງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ  ປະຈຳ ສປປ ລາວ (UN House). ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ພອນສະຫລີ ສຸກສະຫວັດ, ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ເປັນປະທານຮ່ວມ ໂດຍ ທ່ານ Victor Valdivieso ຜູ້ຕ່າງໜ້າຈາກອົງການ UNFPA. ເຊິ່ງເນື້ອໃນກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນພົນລະເມືອງ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ (CRVS) ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ການປະເມີນລະບົບການຈົດທະບຽນພົນລະເມືອງ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ.