ກອງປະຊຸມປະກາດຜົນການສໍາຫຼວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍ ຂອງຄົວເຮືອນ ຄັ້ງທີ 6 (LECS VI) ປີ 2018/2019

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2020 ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະກາດຜົນການສໍາຫຼວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍ ຂອງຄົວເຮືອນ ຄັ້ງທີ 6 (LECS VI) ປີ 2018/2019.ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ໂດຍ ທ່ານ ປອ ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.  ກອງປະຊຸມໄດ້ກະກາດຜົນການສໍາຫຼວດປະກອບມີຄຸນລັກສະນະຂອງຄົວເຮືອນ, ການຊົມໃຊ້ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນ, ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ, ການຜະລິດ ແລະ ກິດຈະກໍາທຸລະກິດຂອງຄົວເຮືອນ, ການນໍາໃຊ້ເວລາ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກໃນ ສປປລາວ. ເຊິ່ງໂດຍລວມເຫັນວ່າ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວ ນັບມື້ດີຂື້ນ ທຽບໃສ່ 5 ປີ ຜ່ານມາ, ຄົວເຮືອນລາວ ມີການຊົມໃຊ້ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍໃນນາມ ເພີ່ມຂື້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າສ່ວນຫຼາຍຈະຍັງແມ່ນການຊົມໃຊ້ດ້ານສະບຽງອາຫານ ແຕ່ກໍ່ຫັນໄປບໍລິໂພກອາຫານທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ມີທາດໂປຕີນຫຼາຍຂື້ນ. ເຫັນໄດ້ວ່າຄົນລາວມີການໃສ່ໃຈດ້ານສຸຂະພາບຫຼາຍຂື້ນ; ການຜະລິດກະສິກໍາ ໄດ້ຫັນໄປສູ່ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າເທື່ອລະກ້າວ ແລະ ກິດຈະກໍາທຸລະກິດອື່ນໆ; ນອກນັ້ນ ຍັງເຫັນໄດ້ວ່າອັດຕາສ່ວນຄວາມທຸກຍາກຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ​ ຫຼຸດລົງ ຈາກ 23,2 ສ່ວນຮ້ອຍໃນປີ 2012/2013 ເປັນ 18,3 ສາວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2018/2019. 

ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງການສໍາຫຼວດແມ່ນ ເພື່ອຕອບສະໜອງຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ ຄົບຖ້ວນ ມີຄຸນນະພາບ  ແລະ ບັນດາຕົວຊີ້ບອກ ໃຫ້ແກ່ຕີລາຄາ-ປະເມີນ ຜົນສຳເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແຕ່ຂັ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖີ່ນໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າຫມາຍ ການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ ກໍ່ຄືການວາງແຜນໃນຕໍ່ຫນ້າ ລວມໄປເຖິງຄົ້ນຄວ້າການວິໄຈໃນຫຼາຍຂົງເຂດທີີ່ພົວພັນເຖິງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ກໍ່ຄື ສະພາບການດໍາລົງຊີວິດຂອງຄົວເຮືອນ ໃນ ສປປ ລາວ.