ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາຄັ້ງທີ 2 ໂຄງການຮ່ວມມືດ້ານສະຖິຕິລະຫວ່າງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານລຸກຊໍາບວກໄລຍະ2(2021-2026)