ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳລະດັບຊາດຄັ້ງທີ 2 ຂອງການສຳຫຼວດສະຖິຕິເສດຖະກິດທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 3 ປີ 2019, ໃນຄັ້ງວັນທີ 3/5/2019, ທີ່ຫອ້ງປະຊຸມກະຊວງການເງີນ

ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳລະດັບຊາດຄັ້ງທີ 2 ຂອງການສຳຫຼວດສະຖິຕິເສດຖະກິດທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 3 ປີ 2019, ໃນຄັ້ງວັນທີ 3/5/2019, ທີ່ຫອ້ງປະຊຸມກະຊວງການເງີນ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ ຂອງການສຳຫຼວດສະຖິຕິເສດຖະກິດທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 3 ປີ 2019
ການສຳຫຼວດໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນໃນການປະເມີນຕີລາຄາການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ການພັດທະນາຂອງຫົວໜ່ວຍເສດຖະກິດ ທີ່ປະກອບມີຫຼາຍພາກສວ່ນເສດຖະກິດທີ່ລວມມີທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ສປປ ລາວ, ພອ້ມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ເພື່ອຮັບໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານເສດຖະກິດໃນການປັບປຸງສະຖິຕິທະບຽນວິສາຫະກິດ. ນອກນັ້ນ, ການສຳຫຼວດເສດຖະກິດທົ່ວປະເທດ ຍັງເປັນການປະເມີນການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງເສດຖະກິດໃນ ສປປ ລາວ ກໍຄືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແຍຍນືນຍົງ (SDG).
ຈຸດປະສົງຂອງການປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳ ໃນມື້ນີ້ແມ່ນເພື່ອຮັບຟັງການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການກະກຽມການສຳຫຼວດຈາກຄະນະວິຊາການຮັບຜິດຊອບກະກຽມການສຳຫຼວດ, ຈາກນັ້ນກໍຈະໄດ້ມີການປືກສາຫາລື ປະກອບຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ຕົກລົງຮັບຮອງເອາບັນດາຫ່າງເອກະສານຕ່າງໆ, ເພື່ອເຮັດແນວໃຫ້ການສຳຫຼວດເສດຖະກິດທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ III ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ