ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ

ວັນທີ 04/07/2016 ກົມບໍລິການສະຖິຕິ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ຂື້ນທີ ຫ້ອງປະຊຸມ ກົມບໍລິການສະຖິຕິ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຈຸດປະສົງ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບແຜນໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດຍຸດທະສາດການເຜີຍແຜ່, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ທາງດ້ານວິຊາການ ໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ, ຍົກລະດັບຄາມຮູ້ທາງດ້ານການສ້າງຄູ່ມື ການເຜີຍແຜ່ສະຖິຕິ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*