ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຈຳນວນນັກຮຽນນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1976-2016 ຄິດເປັນສ່ວນຮ້ອຍ

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຈຳນວນນັກຮຽນໃນໄລຍະຜ່ານມານັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1976-2016 ຄິດເປັນສ່ວນຮ້ອຍ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*