ປຶ້ມສະຖິຕິ 40ປີ 1975-2015

ຈຸດປະສົງຂອງປຶ້ມສະຖິຕິ 40 ປີສະບັບນີ້ ແມ່ນເພື່ອສ່ອງແສງເຖິງຜົນສຳເລັດ ຂອງການພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມ ໃນສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ນັບແຕ່ປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍ ປີ 1975 ຈົນມາເຖິງປະຈຸບັນ ເຊິ່ງເປັນໄລຍະ 40 ປີແຫ່ງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ-ນຳພາຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ຊຶ່ງໄດ້ນຳພາປະເທດຊາດ ກ້າວຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ຈາກຜົນສຳເລັດນີ້ໄປສູ່ຜົນສຳເລັດອັນໃໝ່ ທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າເລື້ອຍໆມາ. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວນີ້ຈະເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ແກ່ການຄົ້ນຄວ້າ, ການວາງແຜນນະໂຍບາຍ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ແລະ ສາມາດເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ແກ່ການຕິດຕາມ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຕິດຕາມການບັນລຸເປົ້າໝາຍ ສະຫະສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ (MDGs) ປີ 2015 ແລະ ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສະຖານະພາບໃນການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ (LDCs) ໃນປີ 2020 ແລະ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ.
ປຶ້ມສະຖິຕິ 40 ປີສະບັບນີ້ໄດ້ສັງລວມເອົາຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ຈາກການລາຍງານບໍລິຫານ ຂອງບັນດາກະຊວງ ແລະ ຜົນສໍາຫຼວດຕົ້ນຕໍ ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ທີ່ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນສະພາບການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ບາງຂໍ້ມູນ ຢູ່ໃນປຶຶ້ມສະຖິຕິນີ້ ແມ່ນໄດ້ມີການຄາດຄະເນສຳລັບຂໍ້ມູນ ທີ່ເກັບກຳບໍ່ໄດ້ປົກກະຕິ. ນອກຈາກນີ້, ຂໍ້ມູນສາກົນສວ່ນໜຶ່ງ ກໍ່ໄດ້ມາປະກອບເຂົ້າໃນປຶ້ມ ວາລະສານສະຖິຕິສະບັບນີ້ ເພື່ອເປັນຂ່າວສານອ້າງອີງ ໃຫ້ແກ່ການສຶກສາ ແລະ ການສົມທຽບຂໍ້ມູນລະຫວ່າງຊາດ.

ການບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານສະຖິຕິ ບອ່ນຕິດຕໍ່ ພະແນກໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ກົມບໍລິການສະຖິຕິ ເບີໂທ: 021 264322