ບົດແນະນຳ


ບົດແນະນຳກ່ຽວກັບການເຜີຍແຜ່ ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ

– ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ, ສະບັບເລກທີ 03/ສພຊ, ລົງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2010
– ອີງ​ຕາມຍຸດ​ທະ​ສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 2010-2020
– ອີງຕາມດຳລັດ​ແນະນຳ​ປະຕິບັດ​ກົດໝາຍ, ສະບັບເລກທີ 475/ລບ, ລົງວັນທີ 8 ຕຸລາ 2012
– ອີງຕາມດຳລັດ​ວ່າດ້ວຍການຈັດ​ຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນ​ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ສະບັບເລກທີ 51/ນຍ,ລົງວັນທີ 25 ກຸມພາ 2011

ຈຸດປະສົ່ງ

ເພື່ອ​ສ້າງ​ໃຫ້ເປັນມາດຖານ​ເອກະ​ພາບ​ ກ່ຽວກັບ​ການ​ເຜີຍ​ແຜ່​ຂໍ້​ມູນສະຖິຕິທາງການ ໃນທົ່ວລະບົບ ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ເພື່ອ​​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ຂໍ້ມູນ​ສະຖິຕິ​ທາງ​ການ​ ຢ່າງ​ກວ້າງ​ຂວາງ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ນຳໃຊ້ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍການສ້າງເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ຜູ້ນຳໃຊ້ ສາມາດນຳ​ໃຊ້ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ຊັດເຈນ ແລະ ເຂົ້າເຖິງໄດ້ຢ່າງສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ.
ດາວໂຫລດ: ບົບແນະນຳ