ບົດລາຍງານການສຳຫຼວດ ເສດຖະກິດຄັ້ງທີ່ II

ການສໍາຫຼວດເສດຖະກິດທົ່ວປະເທດ 2013 ແມ່ນຄັ້ງທີ II ທີ່ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ ສ.ປ.ປ.ລາວ ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດທາມຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 110/ນຍ ລົງວັນທີ 9/3/2013 ວ່າດ້ວຍ ການສໍາຫຼວດເສດຖະກິດທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ II ໃນປີ 2013 ຂອບເຂດການສໍາຫຼວດ ແມ່ນເລັ່ງໃສ່ບັນດາ ຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານເສດຖະກິດ ທີ່ລວມມີບັນດາວິສາຫະກິດ ແລະ ຫ້າງຮ້ານ, ສະຖາບັນທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ, ອົງການຕາງໜ້າປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນປະຈໍາຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ພວມດໍາເນີນກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍບໍ່ຈໍາແນກຫົວໜ່ວຍ ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ບໍ່ທັນໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ. ການສໍາຫຼວດນີ້ຈະບໍ່ກວມເອົາບັນດາຫົວໜ່ວຍການຜະລິດກະສິກໍາ ທີ່ເປັນລັກສະນະ ຄົວເຮືອນ, ບັນດາຫົວໜ່ວຍ ວິສາຫະກິດຫ້າງຮ້ານສ່ວນບຸກຄົນ ທີ່ມີທີ່ຕັ້ງຂອງທຸລະກິດບໍ່ແນ່ນອນ, ບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ເຄື່ອນໄຫວໃນຄ້າຍຂອງທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ ແລະ ບັນດາວິສາຫະກິດ ແລະ ຫ້າງຮ້ານ ທີ່ປິດກິດຈະການຊົ່ວຄາວເກີນ 3 ເດືອນຂຶ້ນໄປ. ໄລຍະເວລາສໍາຫຼວດພາກສະໜາມແມ່ນໄດ້ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 10 ຫາ 3 ພຶດສະພາ 2013. ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ປະກອບມີ II ພາກ, ພາກທີ I ຈະໄດ້ສະເໜີກ່ຽວກັບພາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສໍາຫຼວດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຈຸດປະສົງ, ລະດັບຄາດໝາຍ, ຄວາມສໍາຄັນໃນການຈັດຕັ້ງການສໍາຫຼວດ; ການກະກຽມການສໍາຫຼວດ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໃນພາກສະໜາມ ແລະ ຂັ້ນຕອນການສັງລວມປຸງແຕ່ງ ແລະ ການວິໄຈ. ພາກ II ແມ່ນຈະໄດ້ສະເໜີກ່ຽວກັບສະພາບຄຸນລັກສະນະລວມ ຂອງຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານເສດຖະກິດ ແລະ ສະຖາບັນທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ທີ່ປະກອບມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຮູບແບບການຈັດຕັ້ງ, ການຄຸ້ມຄອງ, ຈໍານວນຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ, ຂະໜາດ, ກິດຈະກໍາທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານ. ພ້ອມກັນນີ້ຍັງໄດ້ສະເໜີໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ກໍ່ຄືຮູບແບບການປະກອບທຶນ, ການກະຈາຍຂອງຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານເສດຖະກິດທົ່ວປະເທດ ແບ່ງຕາມເຂດທີ່ຕັ້ງດ້ານພູມສາດ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງສະເໜີກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາທາງດ້ານສະເພາະແຮງງານ, ລະດັບການສຶກສາຂອງແຮງງານ ແລະ ສະພາບການນໍາໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີຂອງຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານເສດຖະກິດ.

ການບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານສະຖິຕິ ບອ່ນຕິດຕໍ່ ພະແນກໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ກົມບໍລິການສະຖິຕິ ເບີໂທ: 021 264322