ບົດລາຍງານການສຳຫຼວດໃຫ່ຍ ແລະການສຳຫຼວດຕົວແທນ


ການສຳຫຼວດໃຫ່ຍ
ສຳຫຼວດໃຫ່ຍ ແມ່ນການສຳຫຼວດທີ່ກວມເອົາທຸກຫົວໜ່ວຍເປົ້າໝາຍ ຕາມຈຸດປະສົງ ຂອງການສຳຫຼວດນັ້ນໂດຍບໍ່ມີ ການນ້ຳໃຊ້ຫຼັກການ ການຄັດເລືອກ ຕົວແທນ. ໄລະຍະເວລາການສຳຫຼວດແມ່ນປະກອບດ້ວຍ ການສະຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສ່ໃນທົ່ວທົ່ວປະເທດ ການສຳຫຼວດກະສິກຳ ໃນທົ່ວປະເທດ ຊຶ່ງດຳເນີນ ໃນທຸກໆ 10 ປີ,ສ່ວນການ ສຳຫຼວດເສດຖະຖິດ ໃນທົ່ວປະເທດແມ່ນດຳເນີນທຸກໆ 5 ປີ ແລະການສຳຫຼວດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມອື່ນນັ້ນແມ່ນດຳ ເນີນໃນເວລາທີ່ຈຳເປັນ.
ບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດໃຫ່ຍ:
ຜົນການ ສຳຫລວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ຄັ້ງທີIV ປີ2015
ການສຳຫຼວດເສດຖະກິດທົ່ວປະເທດປີ 2006
ຜົນການ ສຳຫລວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ຄັ້ງທີIII ປີ 2005
ການສຳຫຼວດກະສິກຳ ປີ 2011
ການສຳຫຼວດກະສິກຳປີ1998-99

ການສໍາຫຼວດຕົວແທນ
ການສໍາຫຼວດແບບຕົວແທນ ແມ່ນການສໍາຫຼວດບາງຫົວໜ່ວຍເປົ້າໝາຍ ທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກຕົວແທນ ຕາມຫຼັກວິທະຍາສາດສະຖິຕິຂອງການອອກແບບ ຕົວແທນ ຕາມຈຸດປະສົງຂອງການສໍາຫຼວດນັ້ນ ເຊິ່ງສາມາດເປັນຕົວແທນລະດັບຊາດ ແລະ ບໍ່ແມ່ນລະດັບຊາດ(ແຂວງ,ເມືອງແລະບ້ານ)ເຊິງດຳເນີນໃນທຸກໆ 5 ປີ.
ບົດລາຍງານລາຍການສໍາຫຼວດແບບຕົວແທນ:
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 2011-2015
ການສຳຫຼວດຕົວຊີ້ວັດທາງສັງຄົມ ປີ2011-2012
ການສຳຫຼວດແຮງງານປີ 2010
ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ການດຳລົງຊິວິດໃນ ສປປ ລາວ ປີ2009
ສະພາບຄວາມທຸກຍາກຢູ່ ສປປ ລາວ 2008
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 2007
ບົດລາຍງານເບື້ອງຕົ້ນການສຳຫຼວດເສດຖະກິດທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ່ II ປີ 2013
ບົດລາຍງານຫຍໍ້ການສຳຫຼວດການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການຊົມໃຊ້ຂອງຄົວເຮືອນ lecs5 ປີ2012/13
ການສຳຫຼວດການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການຊົມໃຊ້ຂອງຄົວເຮືອນ lecs4 ປີ2007/08
ການສຳຫຼວດການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການຊົມໃຊ້ຂອງຄົວເຮືອນ lecs 3 ປີ2002/03
ການສຳຫຼວດການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການຊົມໃຊ້ຂອງຄົວເຮືອນ lecs 2 ປີ1997/98