ຕິດຕໍ່ ສຖຕ


ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນ ສຸພານຸວົງ, ບ້ານສີຖານເໜືອ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ແຂວງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ໂທ: (+856 21)214740, ແຟັກ: (+856 21)242022. ອີເມລວ: lsbadmin@etllao.com
1. ຫ້ອງການ ເບີໂທ: (+856 21) 214740,ແຟັກ: (+856 21)242022
2. ກົມ​ສະຖິຕິ​ເສດຖະກິດ ເບີໂທ: (+856 21) 243670
3. ກົມ​ສະຖິຕິ​ສັງຄົມ ເບີໂທ: (+856 21) 716003,ແຟັກ: (+856 21)716004
4. ກົມ​ບໍລິການ​ສະຖິຕິ ເບີໂທ: (+856 21) 264322,ແຟັກ: (+856 21) 264322