ກົດໝາຍແລະດໍາລັດ

ເລກທີ/ສັນຍາລັກ ວັນປະກາດໃຊ້ ເນື້ອໃນຫຍໍ້
03/ສພຊ 30 ມິຖຸນາ 2010 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ
475/ລບ 8 ຕຸລາ 2012 ດຳລັດແນະນຳປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ
250/ນຍ 13 ພຶດສະພາ 2010

ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາ ລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 2010 -2020

250/ນຍ 13 ພຶດສະພາ 2010 ຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 2010 -2020