ເວັບລິ້ງຂອງ ສຖຕ

ຕົວເລກ GDP ໃນປີ 2016
GDPຕໍ່ຫົວຄົນ
2,428  
US$
ອັດຕາເພີ້ມ GDP
7.02  
%
ໂຄງປະກອບ GDP ຕາມຂະແໜງ
ກະສິກຳ
17.23  
    %
ອຸດສາຫະກຳ
28.76  
     %
ການບໍລິການ
42.48  
    %
ພາສີອາກອນຜະລິດຕະພັນ,ສຸດທິ
11.53  
    %
ດັດສະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ
ອັດຕາເງິນເຟີປະຈໍາເດືອນ ປີ 2017
ມີຖຸນາ
0.41   
%
ພຶດສະພາ
1.07  
%
ດັດສະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ປີ 2017
ມີຖຸນາ
101.55  
%
ພຶດສະພາ
101.88  
%
ພົນລະເມືອງ ສປປ ລາວ ປີ 2015
ລວມທັງໝົດ
6,492,228  
ຄົນ
ພົນລະເມືອງຍິງ
3,237,458  
ຄົນ  
ຄວາມໜາແໜ້ນ
27  
ຄົນ/ກມ2
ການປົກຄອງ
ຈຳນວນແຂວງ
18  
ແຂວງ
ຈຳນວນເມືອງ
148  
ເມືອງ
ຈຳນວນບ້ານ
8,500  
ບ້ານ
ຈຳນວນຄົວເຮືອນ
1,183,386  
ຄົວເຮືອນ