ຕົວເລກ GDP ໃນປີ 2016
GDPຕໍ່ຫົວຄົນ
2,408  
US$
ອັດຕາເພີ້ມ GDP
7.02  
%
ໂຄງປະກອບ GDP ຕາມຂະແໜງ
ກະສິກຳ
17,254  
    %
ອຸດສາຫະກຳ
36,667  
     %
ການບໍລິການ
43,943  
    %
ພາສີອາກອນຜະລິດຕະພັນ,ສຸດທິ
11,051  
    %
ດັດສະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ
ອັດຕາເງິນເຟີປະຈໍາເດືອນ ປີ 2017
ກໍລະກົດ
-0,03   
%
ມີຖຸນາ
0,41  
%
ດັດສະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ປີ 2017
ກໍລະກົດ
102.01  
%
ມິຖຸນາ
101.97  
%
ພົນລະເມືອງ ສປປ ລາວ ປີ 2015
ລວມທັງໝົດ
6,492,228  
ຄົນ
ພົນລະເມືອງຍິງ
3,237,458  
ຄົນ  
ຄວາມໜາແໜ້ນ
27  
ຄົນ/ກມ2
ການປົກຄອງ
ຈຳນວນແຂວງ
18  
ແຂວງ
ຈຳນວນເມືອງ
148  
ເມືອງ
ຈຳນວນບ້ານ
8,500  
ບ້ານ
ຈຳນວນຄົວເຮືອນ
1,183,386  
ຄົວເຮືອນ